Landelijke Studentenvakbond

Instellingsorganen

Met een bezwaar, (administratief) beroep of klacht kun je natuurlijk niet zomaar bij elk orgaan terecht. Belangrijk dus om te weten waar je terecht kunt. Op deze pagina lichten wij de belangrijkste organen voor het zetten van juridische stappen in het hoger onderwijs uit. In het Studentenstatuut van jouw instelling staat precies waar je moet zijn in welke situatie. Mocht je er niet uitkomen, neem dan contact op met de Studentenlijn.

  1. Examencommissie

Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een eigen examencommissie. De examencommissie is ingesteld om objectief en deskundig vast te stellen of een student voldoet aan de voorwaarden uit het onderwijs- en examenreglement (OER). De examencommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:

* het waarborgen van de kwaliteit van tentamens en examens;
* het vaststellen van richtlijnen en waarborgen binnen het OER;
* het verlenen van toestemming voor een zelf samengesteld onderwijsprogramma;
* het verlenen van vrijstellingen;
* het aan de student ontnemen van het recht om bepaalde tentamens te maken wanneer er sprake is van fraude; en
* het bestuur van de onderwijsinstelling adviseren om de student uit te schrijven wanneer er sprake is van fraude.

Verzoekschriften bij de examencommissie

Verzoekschriften worden meestal ingediend bij de examencommissie. Een verzoek houdt in dat je zelf een voorstel doet dat de examencommissie kan honoreren of kan afwijzen. De examencommissie is bevoegd om te oordelen over verzoeken die samenhangen met het (verdere) verloop van je studieloopbaan. Bijvoorbeeld: verzoek tot vrijstelling, verzoek tot verlenging van de geldigheidsduur van je studieresultaten of een verzoek tot een extra tentamenkans. Tegen een beslissing van de examencommissie kan je binnen zes weken beroep instellen bij het College voor Beroep voor de Examens (CBE). Hier vind je een format voor een verzoekschrift voor de examencommissie.

  1. Het instellingsbestuur

Tegen een beslissing waartegen géén (administratief) beroep openstaat bij het CBE, kan je een bezwaar indienen bij het instellingsbestuur. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je bezwaar maakt tegen een uitschrijving of een weigering tot inschrijving. Je kunt hier een format vinden voor een bezwaarschrift voor het instellingsbestuur. Naast het instellingsbestuur kijkt ook de geschillenadviescommissie naar het bezwaar. De geschillenadviescommissie gaat na of er tussen de student en de onderwijsinstelling een schikking te treffen is. Voordat het instellingsbestuur beslist over het bezwaar geeft de geschillencommissie een advies. Wanneer de zaak haast heeft kan dit advies versneld worden uitgebracht. Meer informatie over de versnelde procedure vind je onderaan deze pagina.

Voordat het instellingsbestuur een besluit neemt, wordt de student gehoord. Dan kun jij jouw kant van het verhaal vertellen. Het instellingsbestuur heeft in principe 10 weken de tijd om een beslissing op het bezwaar te nemen vanaf het moment dat de bezwaartermijn is gaan lopen, tenzij er een spoedprocedure is ingesteld. Tegen een beslissing van het instellingsbestuur kan je binnen zes weken beroep instellen bij het CBHO.

  1. College voor Beroep voor de Examens (CBE)

Elke onderwijsinstelling heeft een eigen CBE met drie tot vijf leden en een aantal plaatsvervangende leden. De voorzitter en de leden van het CBE worden door het instellingsbestuur benoemd. De helft van de leden bestaat uit docenten, dan wel leden van de wetenschappelijke staf. Bij het CBE kun je in administratief beroep tegen de volgende besluiten:

  • Besluiten van examinatoren;
  • Besluiten van examencommissies;
  • Besluiten met betrekking tot een colloquium doctum (21+ toets);
  • Besluiten met betrekking tot vooropleidingseisen;
  • Besluiten met betrekking tot een BSA; en
  • Besluiten met betrekking tot de toelating aan een master opleiding.

Bij het CBE kun je zowel bezwaar als beroepschriften indienen, afhankelijk van de situatie. Het CBE doet binnen tien weken na de dag dat het beroep is ingediend een uitspraak. Wanneer het CBE het beroep gegrond acht, vernietigt het CBE de beslissing geheel of gedeeltelijk. Het CBE mag niet zelf een nieuw besluit nemen, dit moet het orgaan van de onderwijsinstelling doen die het besluit heeft genomen. Het CBE motiveert echter wel zijn uitspraak. Het orgaan van de onderwijsinstelling dat opnieuw een besluit moet nemen, moet deze uitspraak in acht nemen bij het nieuwe besluit.

Tegen een uitspraak van het CBE kun je binnen 6 weken in beroep bij het CBHO. Daarnaast is het mogelijk een voorlopige voorziening aan te vragen bij zowel het CBE als het CBHO.
Je vindt hier een format voor een beroepschrift voor het CBE.

  1. College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO)

Het CBHO is de hoogste rechter binnen het hoger onderwijs, dit zal dus jouw laatste stap zijn in een juridische procedure. Tegen een uitspraak van het CBHO staat geen hoger beroep open. Het CBHO brengt 47,- euro “griffierecht” in rekening. Indien het beroep gegrond wordt verklaard dan wordt het griffierecht vergoed. Het CBHO toetst marginaal. Dit betekent dat het besluit van het CBE of het instellingsbestuur niet volledig wordt heroverwogen. Er wordt slechts vastgesteld of het besluit rechtmatig, dus of er aan alle procedurele regels is voldaan. In de praktijk blijkt dat een groot deel van de ingediende beroepen ongegrond wordt verklaard. Het is dan ook van belang om een beroepschrift goed (juridisch) te onderbouwen. Hierover kan de Studentenlijn jou adviseren. Bij het CBHO is het, net als bij het CBE, mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen. Mocht het CBHO jouw beroep gegrond verklaren, dan dient het CBE of instellingsbestuur een nieuwe beslissing te nemen, dit maal wel rechtmatig en volgens de procedurele regels.

Meer informatie over het CBHO kun je vinden op www.chbo.nl.

Help ik heb spoed!

Vind je dat jouw uitspraak met spoed gedaan moet worden? Dan kun je een verzoek tot voorlopige voorziening indienen in je beroepschrift. Hiermee neemt het relevante orgaan binnen de instelling een voorlopige beslissing waardoor jij gewoon door kunt. Deze voorlopige beslissing is geldig tot het moment dat er een definitieve uitspraak wordt gedaan. Dit kan handig zijn in het geval van bijvoorbeeld het aanvechten van een negatief BSA. Voorlopige voorzieningen kun je alleen aanvragen bij het CBE en CBHO. In het Studentenstatuut staat uitgelegd hoe jij een voorlopige voorziening kunt aanvragen.