Landelijke Studentenvakbond

Vacature Presidium LSVb

Per december is de LSVb op zoek naar een nieuw presidium. Het Presidium
voorziet in het technisch voorzitterschap van de ALV.

Het Presidium draagt verantwoordelijkheid voor:
– Het verzorgen van de verzending van de stukken voor de vergadering.
– Het vervullen van het technisch voorzitterschap van de ALV.
– Het verzorgen van de verslaglegging van de vergadering alsmede het opstellen
van de
besluiten- en takenlijst
– Het verzorgen van een goede archivering van de vergaderstukken.

Het Presidium kan overgaan tot verdere taakverdeling. Het Presidium vervult ook
een vertrouwensfunctie voor de Organen en Leden. Het Presidium wordt bij het
uitoefenen van zijn taken ondersteund door het bestuur.

Het presidium kan bestaan uit minimaal twee en maximaal vier personen,
waaronder een technisch voorzitter. De technisch voorzitter is belast met het
leiden van de vergadering van de ALV en het handhaven van de orde tijdens de
vergadering. Vaak is er ook een aangewezen presidiumnotulist.

De leden van het Presidium worden voor de periode van een Boekjaar benoemd
door de ALV. Een lid van het Presidium is na het einde van de periode terstond
herkiesbaar. De leden van het Bestuur en bestuursleden van de Leden mogen
geen deel uitmaken van het Presidium.

De ALV komt ten minste vijf maal per jaar bijeen. De vergadering wordt normaal
gesproken gehouden op een zaterdag en begint als regel om 12:00 uur. De
vergadering duurt als regel uiterlijk tot 18.00 uur. De komende ALV’s vinden
plaats op zaterdag 2 maart, zaterdag 13 april, zaterdag 29 juni en zondag 25
augustus. Ook is er vaak nog een ALV in oktober en december. Het is dus
belangrijk dat je die dagen beschikbaar bent.

Omdat je wordt verkozen tijdens de ALV zijn er verder geen officiële eisen. Wel is
ervaring met LSVb ALV’s een pré.

Het gaat om een vrijwillige functie van 5 uur per maand. De verkiezing van het presidium
vindt plaats op zaterdag 9 december. Je solliciteert door je CV en motivatiebrief uiterlijk 15 november naar presidium@lsvb.nl te sturen! Heb je vragen over de functie, neem dan
contact op met Job Vermaas, via +31642635940.