Landelijke Studentenvakbond

Onderwijskwaliteit

Wanneer de toegankelijkheid geborgd is en iedere student zijn eigen, vrije keuze kan maken, dan is onderwijskwaliteit de tweede centrale voorwaarde. Want alleen onderwijs dat van een degelijk kwaliteit is kan ervoor zorgen dat alle eerder beschreven waarden en doelen van het onderwijs goed en volledig tot uiting komen. Goed onderwijs levert gevarieerde individuen, burgers en ideeën af en niet alleen maar eenheidsworst. Het ontwikkelt studenten en de overgedragen kennis is actueel en relevant. Het onderwijs moet de student in staat stellen om zijn of haar rol in de maatschappij te vinden en te vervullen. Goed onderwijs maakt studenten bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat ze dat ook nemen. Zo helpt het ook van een student een kritische burger te maken. Tegelijkertijd zorgt goed onderwijs ervoor dat die kritische student in verband staat met de samenleving en dat hij of zij in staat is om creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen te bedenken. Uiteindelijk is er in goed onderwijs ruimte en vrijheid voor de inbreng en de wensen van het individu.

De kwaliteit van het onderwijs vormt uiteindelijk de basis van ieder leerproces. Hierbij is het belangrijk dat er goede docenten zijn, met goede didactische vaardigheden, die de professionele ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen. Docenten die niet worden geremd door managers zonder verstand van onderwijs, maar die samen met hun collega-docenten het onderwijs kunnen vormgeven. Daarnaast is goede en uitgebreide persoonlijke feedback cruciaal. Docenten moeten de tijd en de ruimte krijgen om studenten persoonlijk verder te helpen met ondersteuning die voor deze individuele student voldoet.

De LSVb hecht daarnaast waarde aan het belang van kleinschalig onderwijs, zowel qua groepsgrootte als qua onderwijsinstellingen in het algemeen. Goed onderwijs biedt ruimte voor goede gesprekken tussen studenten onderling en tussen student en docent op basis van vertrouwen. Ook is er ruimte voor kritische zelfreflectie binnen een instelling.

 

Verschillende perspectieven

Omdat onderwijs tot zelfontplooiing moet leiden is het noodzakelijk dat studenten verschillende zienswijzen gepresenteerd krijgen. Of zij nu een vak goed willen verstaan of zich in meer abstracte, academische zin willen vormen; studenten moeten in aanraking komen met meerdere perspectieven en visies op de theorie en de alledaagse praktijk, zodat ze zichzelf zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Hetzelfde geldt voor het ontwikkelen van kritisch denkvermogen. Studenten moeten gewend zijn om meerdere perspectieven op een onderwerp te kunnen zien en om vervolgens beargumenteerd een keuze te kunnen maken. Alleen wanneer studenten hierin geoefend zijn, ontwikkelen ze kritisch denkvermogen. Daarbij belicht het onderwijs meerdere wereldbeelden en is er ruimte om ook op andere manieren naar de inhoud van de eigen studie te kijken.

Verschillende perspectieven zijn ook van belang voor maatschappelijke emancipatie. Onderwijs dient studenten kennis te laten maken met meerdere perspectieven, culturen en wereldbeelden. Begrip en besef kweken over het eigen wereldbeeld en hoe dat denken en handelen beïnvloedt, is van grote waarde en zou onderdeel moeten uitmaken van het onderwijs van iedere student. Naast het eigen wereldbeeld, confronteert onderwijs studenten ook met andere wereldbeelden en het leert hen hoe zij daarmee om kunnen gaan. Alle culturen en achtergronden worden op gelijke waarde geschat en zo kan onderwijs zijn emancipatoire werking hebben.

Position paper kwaliteitszorg