Landelijke Studentenvakbond

Wat is de LSVb

Welkom bij de Landelijke Studentenvakbond! Na jaren zoeken heb je nu de weg weten te vinden naar de LSVb, de plek waar je je onderwijs-idealen eindelijk helemaal tot uitvoer kunt brengen en ook nog eens de tofste organisatie van studerend Nederland. Of je hier nu bent gekomen na een lange en moeizame sollicitatieprocedure, als vrijwilliger zelf je weg naar ons hebt gevonden of als lid onderdeel uitmaakt van onze federatie: we zijn blij dat je er bent!

De LSVb wil de wereld verbeteren


Hoger onderwijs is een recht
Target Content

Studeren is meer dan alleen onderwijs volgen
Target Content

De LSVb is er voor en door studenten
Target Content

De LSVb zet zich in voor echte verandering
Target Content

Historie

De geschiedenis van onze organisatie is nauw verbonden met die van ons land. Uiteraard kunnen we daar een boek vol schrijven, maar wij beperken ons hier tot een schets van de context waarbinnen wij zijn ontstaan en zijn gevormd.

Op schouders van reuzen
Na de Tweede Wereldoorlog, met name vanaf de jaren zestig, onderging nederland een fundamentele transformatie, o.a. de opkomst van de jeugdcultuur, het ontstaan van de zogenaamde consumptiemaatschappij, en de economische voorspoed zijn daar voorbeelden van.. Nederland ontwikkelde een hoge vraag naar hooggeschoolde arbeidskrachten, en om daaraan te voldoen werd een studiebeurs ingevoerd. Niet alleen kinderen uit welgestelde gezinnen, maar iedereen kreeg nu de mogelijkheid om te studeren. De introductie van de ‘bursalen’ (beursstudenten) ging gepaard met een sterk groeiende studentenpopulatie, massificatie van het onderwijs, en een algehele cultuuromslag op de onderwijsinstellingen. Daarbij werd de populatie van de universitaire gemeenschap in die periode dermate veranderd dat de nieuwe geluiden ook ontaarden binnen de invloedssferen van de universiteiten. (nb: tot in de jaren tachtig zal alleen over universiteiten worden gesproken, omdat hogescholen daarvoor nog onder de Wet op het Voortgezet onderwijs).

Revolutionaire en emancipatoire (studenten)bewegingen waren in de jaren zestig en zeventig een belangrijke initiatiefnemer in het kader van maatschappelijke verandering. Onze voorgangers de Studenten Vakbeweging (1963-1970) is daar een goed voorbeeld van. De SVB werd opgericht om de praktische belangen van studenten te behartigen: tegen kamernood, prestatiedrang, de numerus fixus én het gebrek aan zeggenschap van studenten over hun eigen studie. Eind jaren zestig resulteerde dit in verschillende bezettingen en manifestaties, onder andere democratisering af te dwingen. In deze context werd bijvoorbeeld de Katholieke Hogeschool Tilburg door bezetters omgedoopt tot de Karl Marx Universiteit, en is het Maagdenhuis in Amsterdam een tijdelijk onderkomen geweest voor protesterende studenten. Het protest wierp zijn vruchten af en plaveide de weg voor de Wet op de Universitaire Bestuurshervorming (WUB) uit 1970. Sindsdien hadden studenten en medewerkers gezamenlijk de beslissende stem in het universiteitsbestuur. Het moge duidelijk zijn: de ‘traditionele’ verhoudingen tussen student en onderwijsinstelling waren verstoord.

De LSVb blies zijn laatste adem, ging over in het Landelijk Overleg Grondraden (1971-1983). De jaren zestig bevatten de oorsprong van een ideologie die de maatschappij wilde veranderen, maar de Nederlandse hervormingsbewegingen beleefden hun bloeiperiode in de jaren zeventig. De strijd tussen student en politieke was dus nog niet beslecht met de introductie van de WUB. Integendeel, een nieuw landelijk orgaan had vorm gekregen, de onderwijshervormingen werden nu daadwerkelijk doorgevoerd, en het LOG zal het fundament vormen voor de oprichting van de Landelijke Studentenvakbond


Een nieuw begin
Dat brengt ons in het jaar 1983 bij de oprichting van de Landelijke Studentenvakbond als de belangenbehartiger van studerend Nederland. Onder andere door middel van scholing, regulier overleg met het Ministerie van Onderwijs (Studentenkamer) en het voeren van acties en demonstraties werd hier vorm aan gegeven. Aan de hand van enkele gedenkwaardige momenten nemen we jullie mee in onze rijke geschiedenis:

1983

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is opgericht in 1983. Alle betrokkenen, waaronder het vijfkoppige bestuur, waren vrijwilligers. Voorzitter in het eerste bestuur was Mariëtte Hamer, tot 2014 Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid (PvdA) en tegenwoordig voorzitter van de Sociaal Economische Raad. De LSVb komt op voor de belangen van studenten in het hbo en wo. De LSVb is een officiële gesprekspartner van het ministerie van OCW via de StudentenKamer (StuKa). Naast de LSVb zit ook het ISO in de StuKa. De StuKa is een onregelmatig gehouden, openbare vergadering van studentenorganisaties met de minister.

1990
Inmiddels is het hoger beroepsonderwijs al circa 4 jaar losgemaakt van het voortgezet onderwijs door de Wet op het hbo (van kracht sinds 1 augustus 1986). De LSVb bemerkt dat het met studenteninspraak op het hbo niet goed gesteld is, en richt het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) op om studenteninspraak in het hbo te ondersteunen. Vandaag de dag is het SOM nog altijd actief voor de hbo-medezeggenschap.

2005
Staatssecretaris Mark Rutte presenteert plannen om het wettelijke collegegeld te verhogen na vijfenhalf jaar studie, en is voornemens om de medezeggenschap op hogescholen en universiteiten verder in te perken. Deze plannen werden beantwoord met demonstraties door heel het land, en een bezetting van het Maagdenhuis te Amsterdam. De bezetting duurde zeven uur. Rond twee uur 's nachts werd het Maagdenhuis door de Mobiele Eenheid ontruimd. De meeste studenten zijn hierna veroordeeld tot het betalen van een geldboete. En de rol van de LSVb?

2011
Halbe Zijlstra presenteerde zijn plannen voor de langstudeerboete: wie meer dan één jaar langer over de studie doet zal een boete van 3000 euro per collegejaar betalen. Deze maatregel is bekend geworden onder de naam Halbe-Heffing. Deze maatregel heeft kunnen rekenen op veel weerstand, en was de reden voor de LSVb om het Malieveld te vullen. Te samen met circa 20.000 studenten werd een duidelijk signaal afgegeven: weg met de langstudeerboete. (In 2012 werd o.a. een actieweek georganiseerd tegen de maatregel. In oktober 2012 werd bekend gemaakt dat de maatregel geschrapt, en teruggedraaid zou worden.)

2014
Het wetsvoorstel voor het schuldenstelsel (formeel: leenstelsel) werd dit jaar behandeld in de Tweede Kamer, en daaropvolgend de eerste kamer.  14 landelijke organisaties, waaronder de LSVb, hebben besloten hun krachten te bundelen in een landelijke actie tegen het gepresenteerde wetsvoorstel. Op 14 november vond de landelijke manifestatie plaats op het Malieveld in Den Haag. De oproep ‘Stop Het Leenstelsel’ liet duizenden studenten het Malieveld in Den Haag vullen.

2018
Inmiddels zijn drie cohorten studenten onder het schuldenstelsel begonnen aan een studie, daarmee zijn de eerste effecten meetbaar geworden. Tegen de achtergrond dat de algemene rekenkamer een vernietigend rapport schreef over de voorinvesteringen, en dat een wetsvoorstel is aangekondigd voor de verhoging van de rente op de studielening organiseerde de LSVb samen met het LAKS, JOB, FNV-jong en ROOD een demonstratie tegen het schuldenstelsel.  De maat is vol. Studenten moeten zich diep in de schulden steken om te kunnen studeren, aan hen beloofde investeringen in het onderwijs worden niet nagekomen en nu gaat ook nog de rente op de studielening omhoog. Hier trekken we een grens.

2019
Bezuinigingen op onderwijs schijnt gemeengoed te zijn geworden, uiteraard kan dat idee nooit gesteund worden binnen de onderwijssector. In het voorjaar van 2019 leidt dat tot een historische manifestatie. Voor het eerst gaan onderwijspersoneel in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs én het hoger onderwijs op dezelfde dag staken. Met als aanjagers de AOB en FNV, riep de LSVb alle studenten op ook hun stem te laten horen: Studenten zijn keer op keer het slachtoffer van verstrekkende bezuinigingen en gebrek aan onderwijsinvesteringen. 40.000 betogers gaven gehoor aan de oproep van de betrokken partijen.

Geschiedenis van morgen
Niemand weet hoe de toekomst eruit gaat zien, wat we wel weten is dat wij jou daarbij nodig hebben. De LSVb zal zich nu en in de toekomst blijven inzetten voor studerend Nederland. Precies zoals wij dat al meer dan 35 jaar doen.

Onze bouwstenen & Cultuur

Het omvatten van normen en waarden die voor ons belangrijk zijn, zijn niet altijd even makkelijk in slechts enkele woorden te vatten. In de periode 2016-2018 hebben wij onze gehele organisatie doorgelicht, om te achterhalen wat we doen, wat we willen doen, en bovenal hoe wij dat dan doen. Dit intensieve en uitgebreide proces hebben wij proberen te vatten in 11 stellingen die voor inzichtelijk maken wie wij (willen) zijn: 
De LSVb is een vereniging die solidair is naar elkaar en samen een beweging op gang brengt om de wereld te verbeteren.
Target Content

De LSVb is een sterke federatie
Target Content

De LSVb is een organisatie waar mensen groeien in kennis en vaardigheden.
Target Content

De LSVb is een organisatie die diversiteit van mensen waardeert en inclusief is voor iedereen die wil bijdragen aan de LSVb visie.
Target Content

De LSVb heeft een gezonde werkomgeving.
Target Content

De LSVb bestaat uit een diverse groep mensen die langdurig betrokken wil blijven bij het verbeteren van onderwijs en het studentenleven.
Target Content

De LSVb besluit helder, transparant en efficiënt.
Target Content

De LSVb handelt effectief en weloverwogen om zijn visie te bewerkstelligen.
Target Content

De LSVb is bekend bij alle studenten en weet wat speelt onder studenten in Nederland.
Target Content

De imperfectie waar we mee moeten leven.

Hoewel we stuk voor stuk allemaal betrokken en gemotiveerde mensen zijn die zich inzetten voor het studentenbelang, zijn we over het algemeen kort relatief kort actief bij de LSVb. Dat is ook logisch: je inzetten voor het studentenbelang is nauw verbonden met daadwerkelijk student zijn. En student zijn betekent nu eenmaal dat we ons minder lang kunnen of willen binden aan één enkele organisatie: we verhuizen sneller, willen soms meer focus leggen bij onze studies, en studeren uiteindelijk ook af. Daarnaast zijn sommige van de functies bij de LSVb (bijv. bestuurslid) ook maar voor één jaar.

De snelle wisselingen in mensen komt het studentenbelang niet altijd ten goede: bij iedere overdracht gaat een deel van de informatie verloren. Initiatieven die het ene jaar enthousiast worden opgestart, kunnen een jaar later stilvallen door gebrek aan kartrekkers en behalen zo nooit hun potentie. Het omgekeerde kan ook gebeuren: een eenmalig probeersel kan in een jaar verworden tot een traditie. Om zo goed mogelijk voor deze tekortkoming te compenseren, hebben we daar bij de LSVb een aantal oplossingen voor bedacht:

  • Het nieuwe bestuur krijgt elk jaar een (zeer) uitgebreid inwerktraject, er is een inwerkcommissie die ervoor zorgt dat ook het nieuwe bestuur zicht blijft houden op de voorgeschiedenis en plannen voor de lange termijn.
  • Er is een beleidsraad met LSVbers die wel meerdere jaren actief blijft voor de LSVb. Zij geven advies en zien erop toe dat de LSVb ook over een langere tijd consequent kan blijven handelen.
  • Het secretariaat vervult hier ook een rol in. De mensen op het secretariaat werken samen fulltime, zijn met zijn tweeën of drieën en hebben veel ondersteunende structuren om informatie voor de lange termijn vast te leggen. Zo helpen zij de LSVb en specifiek het bestuur met de langere lijnen.
  • We willen we het liefst nieuwe medewerkers aannemen die veel ervaring hebben en een vliegende start kunnen maken. De ervaring leert echter dat zij vaak ouder zijn en snel weer vertrekken. Daarom hebben we in ons medewerkersbeleid vastgelegd dat we juist ook selecteren op hoe lang mensen actief kunnen en willen blijven.
  • Ook het presidium speelt een rol in het bewaken van de lange lijnen. Zij zien er middels een oplegger op toe dat alle stukken die in de Algemene Ledenvergadering behandeld worden in een bredere context geplaatst worden.

Werk in ontwikkeling

Bovenstaande punten zijn helaas nog niet allemaal werkelijkheid. Het bovenstaande is deels staande praktijk, en voor een deel bevat het een punt in de tijd waar wij naartoe aan het werken zijn. Ze zijn bedacht in het organisatie-evaluatie traject van 2016-2018 en worden in 2019-2021 ingevoerd. Volg voor meer informatie over wat er nog moet gebeuren bovenstaande links.


Structuur en besluitvorming

De Landelijke Studentenvakbond is een vereniging van lidbonden die periodiek samenkomen in de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV bevat een onafhankelijk presidium, en heeft twee permanente commissie in de vorm van een Beleidsraad en een Kascommissie. De ALV stemt jaarlijks een bestuur in die verantwoordelijk is voor het dagelijkse beleid, waaronder in ieder geval onze diensten vallen. De organisatie bevat om en nabij, 5 bestuurders, 25 medewerkers, 50 bonds-besturen verdeeld over een tiental bonden, en tientallen vrijwilligers. Al deze mensen werken verspreid over landelijke, en regionale organisatieonderdelen.

Het bestuur
Het (dagelijks) bestuur is belast met het dagelijks beleid van de organisatie. Daarmee is het bestuur o.a. verantwoordelijk voor het functioneren van de diensten die de LSVb aanbiedt, en voor het financieel beheer van de organisatie. Tevens is het bestuur het formele orgaan waar besluiten worden genomen. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de onderhandelingen met ministeries, en derden.

Diensten
De LSVb biedt ook verschillende dienste aan.
Onderzoeksbureau
Sinds 2002 heeft de Landelijke Studentenvakbond een onderzoeksbureau dat zich bezighoudt met onderzoek naar actuele en onderwijsgerelateerde onderwerpen. Dit onderzoek vindt onder andere plaats via het eigen studentenpanel, en wordt uitgevoerd door twee medewerkers. Doordat het onderzoeksbureau zelf beslist over de opzet en uitvoering van onderzoeken, functioneert het zelfstandig en objectief binnen de LSVb. De resultaten worden gerapporteerd aan het bestuur en gepubliceerd in de vorm van onderzoeksrapporten. Conclusies uit de rapporten kunnen de LSVb ondersteunen in het publieke debat. Het onderzoeksbureau helpt de LSVb bij de signalering van knelpunten en standpuntbepaling en argumentatie over alle zaken die studenten aangaan. (zie hier onze rapporten)

Juridische dienst
Onze Juridische Dienst wordt gecoördineerd door twee medewerkers. Hieronder valt ook de Studentenlijn, waarbij wij gratis juridisch advies aanbieden aan HBO- en WO-studenten die vragen of klachten hebben over bijvoorbeeld hun opleiding, onderwijsinstelling, studiefinanciering of huur. Vijf dagen per week wordt de Studentenlijn bemand door jonge juristen. Jaarlijks worden tussen de 750 en 1.000 studenten voorzien van juridisch advies.

Trainingen op Maat
ToM is het trainingsbureau van de LSVb en wordt aangestuurd door twee medewerkers. Willen jullie iets leren, maar weten jullie niet helemaal wat voor training daarbij past? Dan is ToM het trainingsbureau voor jullie! Met toegankelijke trainingen, die op maat gemaakt (en betaald) kunnen worden, ondersteunt ToM de actieve student, zodat iedereen het beste uit zijn of haar studietijd kan halen. Meer weten, lees hier verder.

Studenten Overleg Medezeggenschap
Het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) is een landelijke stichting die studenten in de medezeggenschap op hbo instellingen ondersteunt. Medezeggenschappers zijn gesprekspartner van het bestuur en praten mee over het voorgenomen beleid, de financiën en (de kwaliteit van) het onderwijs. Het SOM ondersteunt deze studenten door informatie te verschaffen, trainingen te verzorgen en een uitwisseling van kennis en ideeën te faciliteren. Het SOM is gelieerd aan de LAndelijke Studentenvakbond en werkt nauw samen met het LOF. Meer weten over SOM? Klik dan hier.

Landelijk Overleg Fracties
De stichting Landelijk Overleg van Fracties (LOF) is een landelijk netwerk van universiteitsraden, faculteitsraden, opleidingscommissies en assessoren met als doel hen informatie te verschaffen, trainingen te verzorgen en een uitwisseling van kennis en ideeën te faciliteren. Het LOF is gericht op het versterken van de universitaire medezeggenschap en communiceert goede en slechte voorbeelden van medezeggenschap naar den Haag ter verbetering van de rechten en facilitering van medezeggenschappers. Het LOF is gelieerd aan de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en werkt nauw samen met het SOM (Studenten Overleg Medezeggenschap). Meer informatie over LOF is hier te vinden.

De Algemen Leden Vergadering
De ALV is o.a. belast met besluiten aangaande het voortbestaan en de visie organisatie van de vereniging, zoals: statutenwijzigingen, benoeming en ontslag van bestuur, wijzigen en aannemen van huishoudelijke reglementen en visie/beleidsstukken, toetreding en royement van leden en goedkeuring van begrotingen en eindafrekeningen. Het bovenstaande neemt niet weg dat de ALV ten alle tijde de mogelijkheid heeft om moties in te dienen met betrekking tot het dagelijks beleid.
Het presidium
Om de voorbereiding naar, en het verloop van, de ALV te bevorderen maakt de LSVb gebruik van een onafhankelijk presidium. Dit bestaat uit een technisch voorzitter en een notulist. Zij waken over de procedures en de werkwijze van de vergadering. Het presidium draagt geen inhoudelijke opvatting uit over de te behandelen stukken.

De kascontrole commissie
De commissie bestaat uit ten minste twee personen, en doet méér dan de naam doet vermoeden. De KasCo controleert immers niet alleen de kas. De KasCo onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten (met toelichting) en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Doordat de KasCO inzicht heeft in de gehele administratie van de vereniging, kan zij ook risico's signaleren. Zij vervullen dus een zeer verantwoordelijke taak. Het is daarom van groot belang dat de commissie deskundig genoeg is om een goede controle uit te voeren. Fouten die niet ontdekt worden kunnen niet alleen leiden tot verkeerde besluitvorming in de ALV, maar kunnen zelfs het voortbestaan van de vereniging bedreigen.

De beleidsraad
De leden van de beleidsraad worden benoemd door de ALV. De beleidsraad houdt toezicht op het (voorgestelde) beleid van het bestuur, en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De beleidsraad adviseert de ALV, en staat ook het bestuur met advies terzijde. De beleidsraad vervult daarnaast een vertrouwensfunctie voor de ALV.

Wie is de LSVb

De Landelijke Studentenvakbond is een federatie met momenteel 10 leden. Het bestuur van de Landelijke Studentenvakbond bestaat elk jaar uit een nieuwe groep van vijf studenten. Zij gaan een enorme uitdaging aan. Na twee maanden inwerken worden ze geacht om zowel de studentenbelangen in Nederland op een zo goed mogelijke manier te behartigen, als de hele organisatie van de LSVb te runnen. Achter deze vijf gepassioneerde studenten gaat nog een hele groep enthousiaste mensen schuil. Bij de LSVb werken ongeveer 25 parttime medewerkers, 2 stagiair(e)s (fulltime) en een enorme hoeveelheid vrijwilligers (met gemak in de 100). De medewerkers zijn voor de LSVb de spil van de organisatie. Bewust spreken we hier over de organisatie van de LSVb (de organisatie) en niet de vakbond LSVb (zoals de LSVb zich extern profileert). De LSVb doet op het gebied van HRM en zijn interne functioneren namelijk niet onder voor een professionele organisatie. Naast de enorme hoeveelheid kennis die medewerkers hebben, dragen ze ook bij aan de continuïteit en balans van de LSVb.

Federatie

Sinds je bij de LSVb bent, hoor je steeds vaker het woord “federatie” vallen, vaak gevolgd door instemmend geknik van je mede-LSVbers. De LSVb is inderdaad een federatie: een eenheid die bestaat uit verschillende onderdelen die in meerdere of mindere mate ook zelfstandig zijn. Een mooie abstracte definitie, maar waar hebben we het nu echt over als we over de LSVb-federatie spreken? Een antwoord op die vraag vind je in dit hoofdstuk.

Lidbonden
De lidbonden zijn de lokale studentenorganisaties die formeel lid zijn van de vereniging LSVb. Zij zijn gevestigd in steden waar hoger onderwijsinstellingen zijn en zitten dus dichtbij waar het ons om gaat: de studenten en het hoger onderwijs. De lidbonden samen bepalen in de Algemene Leden Vergadering (ALV) de koers van de gehele LSVb (de lidbonden hebben als enige stemrecht in de ALV). Overigens zijn het ook een aantal lidbonden geweest die in 1983 de LSVb opgericht hebben.


Bestuur

BIj de LSVb hebben we vaak een 5 koppig bestuur. Het bestuur wordt door de ALV is ingestemd en moet ervoor zorgen dat de LSVb blijft draaien, er acties en activiteiten georganiseerd worden en het hoger onderwijs ook aan tafel, in de politiek en pers gered. De bestuursleden zijn dan ook in aantal uren het meest te vinden op het kantoor (gemiddeld 55uur per week). Hiervoor krijgen ze van het Ministerie van Cnderwijs Cultuur en Wetenschap een bestuursbeurs (ca. €1800,-/maand, hier wordt nog wel belasting vanaf getrokken wat neerkomt op dus ongeveer 1500 eu netto per maand). Dit geschiedt op basis van het feit dat in de WHW de LSVb is opgenomen als een officiële overlegpartner met de bewindspersoon op hoger onderwijs in de zogenaamde studentenkamer (StuKa). Het bestuur is het eerste aanspreekpunt voor alle kantoorbewoners en activo’s.

De precieze taakverdeling tussen de bestuursleden wordt onderling bepaald in de portefeuilleverdeling. De precieze verdeling leer je vanzelf op de werkvloer. In deze paragraaf worden voornamelijk de grove contouren van de werkzaamheden van het LSVb bestuur geschetst.

Een bestuur bestaat in principe uit vijf personen:

  • Voorzitter: de voorzitter is het gezicht naar buiten. Hij of zij doet de contacten met de pers en zal daarom het meest ad hoc opgeroepen worden om vanalles over het onderwijs te vinden.
  • Vicevoorzitter: de vicevoorzitter heeft als enige vaststaande taak dat hij of zij de voorzitter vervangt bij diens afwezigheid en dus zo mogelijk de perscontacten moet kunnen overnemen. Vaak is de vicevoorzitter ook verantwoordelijk voor de lobby.
  • Secretaris: de secretaris hoort het overzicht over de organisatie te hebben en te zorgt dat de taken en activiteiten tijdig worden uitgevoerd en afgerond. De secretaris is vaak verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.
  • Penningmeester: de penningmeester zorgt voor het financiële beleid van de LSVb. Hij of zij bepaalt (natuurlijk in samenspraak met de rest van het bestuur) waar wel en niet geld aan uit wordt gegeven en hoeveel dat mag zijn. De penningmeester zorgt ook dat de LSVb niet failliet gaat en dat de lonen worden uitbetaald.
  • Algemeen bestuurslid: het algemeen bestuurslid heeft weinig vaste taken en is dus een flexibele functie die afhankelijk van de portefeuilles wordt vormgegeven. Over het algemeen heeft het algemeen bestuurslid vaak veel inhoudelijke portefeuilles.

Het bestuur van de LSVb is verantwoordelijk voor medewerkers bij de LSVb. Het bestuur kan besluiten functies te creëren, of juist te laten vervallen na het vertrek van een medewerker. Wanneer na vertrek van een medewerker besloten wordt de functie te behouden, wordt de sollicitatieprocedure in werking gesteld. Dit gebeurt eveneens wanneer een nieuwe functie gecreëerd wordt. Na indiensttreding van een medewerker is het bestuur verantwoordelijk voor het functioneren van de medewerker. De portefeuillehouder personeelsbeleid zorgt voor de contracten en het aanvullen en bijhouden van de personeelsadministratie. Het gehele bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van medewerkers, maar de portefeuillehouder personeelsbeleid draagt de eindverantwoordelijkheid. Ook is de portefeuillehouder personeelsbeleid verantwoordelijk voor het uitvoeren van de personeelsbeleid-cyclus. Wanneer een medewerker aangeeft zijn werkzaamheden bij de LSVb niet voort te zetten of wanneer het bestuur besluit om een samenwerking te beëindigen, draagt de portefeuillehouder personeelsbeleid er zorg voor dat de afronding op goede wijze plaatsvindt.

Aansturend bestuurslid/portefeuillehouder personeelsbeleid/penningmeester

We spreken over de portefeuillehouder personeelsbeleid, penningmeester, en inhoudelijke verantwoordelijke. In dit stuk zal voornamelijk over de portefeuillehouder personeelsbeleid gesproken worden. De portefeuillehouder personeelsbeleid coördineert de aansturing van alle werknemers, verzorgt de HR administratie en houdt het overzicht over de werknemers. De portefeuillehouder personeelsbeleid is de schakel tussen de werknemer en het bestuur en heeft daardoor verschillende rollen. Niet alleen is hij/zij gericht op hoe de werknemers functioneren maar ook op hoe de werkgevers (de bestuursleden) functioneren met betrekking tot de medewerkers. De portefeuillehouder personeelsbeleid is daarmee verantwoordelijk voor het zo nodig begeleiden van de inhoudelijke verantwoordelijke in het aansturingsproces. Hierdoor wordt van de leden van het bestuur geacht dat men hier voor openstaat. De portefeuillehouder personeelsbeleid moet in staat zijn om te kunnen switchen in zijn rol als portefeuillehouder en zijn rol als bestuurder. De rol als portefeuillehouder personeelsbeleid is erop gericht dat medewerkers bij je terecht kunnen met alles wat er op hun hart ligt en jij moet open staan voor het verhaal en zo nodig bemiddelen.
De penningmeester is verantwoordelijk voor de uitbetaling van salaris en de al daaraan liggende onderwerpen (loonheffing, urenregistratie, sleutels etc).
Vanuit het bestuur zijn voor nu voornamelijk een aantal rollen van belang. We spreken over de HRM verantwoordelijke, de penningmeester en de inhoudelijk verantwoordelijke. De HRM verantwoordelijke coördineert de aansturing van alle werknemers, verzorgt de HR administratie en houdt het overzicht over de werknemers. De HRM verantwoordelijke is de schakel tussen de werknemer en het bestuur en heeft daardoor verschillende rollen. Niet alleen is hij/zij gericht op hoe de werknemers functioneren maar ook op hoe de werkgevers (de bestuursleden) functioneren met betrekking tot de medewerkers. De HRM verantwoordelijke is daarmee verantwoordelijk voor het zo nodig begeleiden van de inhoudelijke verantwoordelijke in het aansturingsproces. Hierdoor wordt van de leden van het bestuur geacht dat de werknemer hier voor openstaat. De HRM verantwoordelijke moet in staat zijn om te kunnen switchen in zijn rol als HRM verantwoordelijke en zijn rol als bestuurder. De rol als HRM verantwoordelijke is erop gericht dat medewerkers bij dit bestuurslid terecht kunnen met alles wat er op hun hart ligt dat effect kan hebben op hun werk.
De penningmeester is verantwoordelijk voor de uitbetaling van salaris en de al daaraan liggende onderwerpen. Daarnaast beheert hij/zij de sleutels van het pand. Daarom is de penningmeester voor iedere werknemer ook belangrijk
Tot slot, de inhoudelijk verantwoordelijke is het bestuurslid dat de portefeuille heeft waar jij als nieuwe medewerker/vrijwilliger/stagiair(e) voor gaat werken. Dit wordt dan je aansturend bestuurslid en met hem of haar bespreek je alle inhoudelijke zaken en bepaald je de prioriteiten. Over het algemeen heb je met dit bestuurslid het meeste contact.

Medewerkers

Sinds je bij de LSVb bent, hoor je steeds vaker het woord “federatie” vallen, vaak gevolgd door instemmend geknik van je mede-LSVbers. De LSVb is inderdaad een federatie: een eenheid die bestaat uit verschillende onderdelen die in meerdere of mindere mate ook zelfstandig zijn. Een mooie abstracte definitie, maar waar hebben we het nu echt over als we over de LSVb-federatie spreken? Een antwoord op die vraag vind je in dit hoofdstuk.
S-Team: de secretariaatsmedewerkers
Er werken 3 medewerkers op het secretariaat (1x8 uur en 2x16 uur per week)
Iedere dag is er één secretariaatsmedewerker aanwezig op het kantoor van de LSVb. In totaal zijn er drie medewerkers op het secretariaat die onderling de dagen verdelen. De secretariaatsmedewerker is ‘de spin in het web’ op het kantoor. Dit komt neer op het doen van de meeste randzaken. Het secretariaat zorgt voor de praktische dingen; het opnemen van de telefoon, het doorsturen van mailtjes, plannen van afspraken, organiseren van evenementen en het bijhouden van het adressenbestand: als heldere geesten scheppen ze orde in de chaos en zorgen ze ervoor dat de iedereen zijn of haar werk goed kan doen. Als het kopieerapparaat weer eens kapot is, weet het ‘secret’ hem vaak weer aan de praat te krijgen. Als je op zoek bent naar iets of iets wilt weten, is het secretariaat je eerste aanspreekpunt. Over het algemeen zijn ze het meeste bezig met het ondersteunen van het bestuur, beren van het kantoor en helpen met organiseren van allerlei evenementen en andere klussen.

De rol van het secretariaat is voornamelijk ondersteunend, maar met een kritische blik en aandacht voor de lange termijn. Door informatie goed vast te leggen en altijd aanwezig te zijn, kan het secretariaat goed anticiperen op wat er komen gaat op tijd een seintje geven als er belangrijke dingen staan te gebeuren.


Team Onderwijs: de beleidsmedewerkers onderwijs
Er werken momenteel 3 beleidsmedewerkers onderwijs (2x12, 1x10)
De LSVb heeft ook verschillende beleidsmedewerkers in dienst die het bestuur ondersteunen. Zij lezen en schrijven stukken, doen onderzoeken in samenwerking met het onderzoeksbureau en kunnen bonders assisteren bij vraagstukken. Zij ondersteunen het bestuur in alle beleidsmatige werkzaamheden. Er zijn twee beleidsmedewerkers studentenhuisvesting en drie beleidsmedewerkers onderwijs (één met een focus op kwaliteit, één met een focus bekostiging en één met een focus op toegankelijkheid).

Team Huisvesting: de beleidsmedewerkers huisvesting
Er werken momenteel 2 beleidsmedewerkers huisvesting (2x10 uur per week)
De LSVb heeft ook verschillende beleidsmedewerkers in dienst die het bestuur ondersteunen. Zij lezen en schrijven stukken, doen onderzoeken in samenwerking met het onderzoeksbureau en kunnen bonders assisteren bij vraagstukken. Zij ondersteunen het bestuur in alle beleidsmatige werkzaamheden. Er zijn twee beleidsmedewerkers studentenhuisvesting en drie beleidsmedewerkers onderwijs (één met een focus op kwaliteit, één met een focus bekostiging en één met een focus op toegankelijkheid).

Het Onderzoeksteam: onderzoeksbureau medewerkers
Er werken momenteel 2 medewerkers voor het onderzoeksbureau van de LSVb (2x8 uur per week). Kwalitatief, kwantitatief
Twee medewerkers werken bij het onderzoeksbureau dat onderzoek doet in samenspraak met het LSVb-bestuur of naar eigen inzicht. De stukken die het onderzoeksbureau produceert kan het bestuur, of de lidbonden, gebruiken in eigen lobby of voor andere doeleinden. Het onderzoeksbureau beheert ook het studentenpanel. Het Studentenpanel is een lijst met actuele mailadressen van studenten die gemaild kunnen voor allerlei onderzoeken.

Financieel medewerker
(12 uur per week)
De LSVb heeft één financieel medewerker die de penningmeester ondersteunt in het bijhouden van de boekhouding.

Team JuDi: Juridische dienst medewerkers
Er werken momenteel 2 medewerkers voor onze Juridische Dienst (2x8 uur per week)
De juridische dienst bestaat uit één of twee medewerkers en een fulltime stagiair(e) (student sociaal juridische dienstverlening, WO-rechten of HBO-rechten). De juridische dienst ondersteunt het bestuur in juridische dossiers en beheert de studentenlijn. De Studentenlijn is een telefoonlijn voor studenten met vragen, klachten en problemen over studentgerelateerde zaken zoals onderwijs, studiefinanciering en/of huisvesting. De Studentenlijn wordt niet alleen bemand door de juridische dienst van de LSVb, maar ook door de steunpunten van enkele lidbonden (de telefoonlijn staat dus vaak doorgeschakeld naar een ander kantoor). De juridische dienst van de LSVb houdt ook in de gaten of de lokale steunpunten van lidbonden nog genoeg kennis hebben. Het e-mailadres studentenlijn@lsvb.nl wordt beheerd door de stagiair(e) juridische dienst. Tot slot organiseert de juridische dienst ook eens in de twee jaar een Check-Je-Rechten-tour, waarbij de LSVb samen met de juridische dienst alle steden afgaat om studenten bewust te maken van hun rechten.  

Team Communicatie: Communicatie medewerkers
Er werken momenteel 2 medewerkers binnen het team (1x8 en 1x12 uur per week)
De LSVb heeft ook vier medewerkers (en soms een fulltime stagiair(e)) die de communicatie vanuit de LSVb op zich nemen. Dit zijn twee communicatiemedewerkers (die beiden affiniteit hebben met vormgeving), één webmaster en de systeembeheerder. Zij ondersteunen het bestuur door veel social media berichten in de gaten te houden en erop te reageren. Ook in de voorbereiding van evenement is het communicatieteam onmisbaar.

ToM-Co’s: Coördinatoren Trainingsbureau ToM
(2x11 uur per week)
De LSVb heeft een eigen trainingsbureau: ToM (Training op Maat). Dit bureau wordt gecoördineerd door twee medewerkers (de ToMco’s – oftewel ToMcoördinatoren). Zij behandelen trainingsaanvragen en koppelen de juiste trainer (alle trainers zijn vrijwilligers) aan het juiste evenement. Alle nieuwe trainers van de LSVb krijgen een ‘train-de-trainers’ weekend (TdT-weekend) waarin ze door drie ervaren trainers (de train-de-trainers) opgeleid worden zodat ze vervolgens zelf mensen kunnen trainen. De ToMco’s hebben ook vaak contact met de coaches. Zie hieronder voor meer uitleg over de trainers en coaches.

Federatiemedewerker (12 uur per week)
Er is ook een federatiemedewerker die het contact onderhoud met alle verschillende bonden. Deze medewerker peilt ook hoe het er aan toe gaat bij verschillende bonden en of er misschien behoefte is aan extra ondersteuning. Ook houdt zij in de gaten of er ergens initiatieven zijn tot nieuwe bonden.

Organiser (12 uur per week)
tekst

Vertaler (0 uren contract)
tekst

Zorgverzekeringsmedewerker (.. uur per week)
tekst

Loket medewerker (... uur per week)
tekst

Medewerkersvertegenwoordiging

tekst.

Stagiaires

Een stagiair is een student die binnen de LSVb voor een bepaalde periode praktijkervaring komt op doen door een functie te vervullen. Dit is een onderdeel van zijn of haar studieproces. Er zijn twee soorten stages binnen de LSVb. De meeloopstage: stagiaire loopt voor 20 dan wel 40 weken mee in de organisatie. Hij/zij zal gedurende deze stage de geleerde kennis in praktijk brengen. De afstudeerstage: stagiaire verricht werkzaamheden in de organisatie maar heeft daarnaast een grote afstudeeropdracht. Er bestaat een stagevergoeding van €350 per maand voor de stage. De stagiair wordt begeleid door een stagebegeleider (meestal een medewerker) of inhoudelijk bestuurder.
Let op: bij een stage moet altijd het leerelement centraal staan!
Momenteel: niet.

Vrijwilligers

Bij de term vrijwilliger spreken we over iedereen die betrokken is bij de organisatie die niet voor een functie/taak betaald krijgt.
Je kan bij vrijwilligers denken aan werkgroepleden, activo’s, beleidsraadleden, ToM-trainers, coaches, presidiumleden etc. Deze vrijwilligers moeten voldoende vaardig zijn om hun taken op een goede manier uit te kunnen voeren. Een vrijwilliger kan meerdere en verschillende taken uitvoeren maar deze zijn altijd in dienst van de LSVb. Aan een vrijwilliger kunnen eisen worden gesteld. Deze eisen zijn afhankelijk van de behoefte waarvoor een vrijwilliger wordt ‘aangesteld’.
Vrijwilligers krijgen niet betaald in geld. De vrijwilliger komt in aanmerking voor reiskostenvergoeding op basis van 40% korting. Ze kunnen de reiskosten declareren via een declaratieformulier. Het is van belang om vrijwilligers de verdiende erkenning te geven, zoals bij als elke andere werknemer gebeurt. Een vrijwilliger valt in principe onder de inhoudelijke portefeuillehouder tenzij anders wordt afgesproken (de vrijwilligers OV valt bijvoorbeeld onder de portefeuillehouder OV). Als de uit te voeren werkzaamheden erg algemeen zijn valt de vrijwilliger vaka onder de portefeuillehouder personeelsbeleid.

(Bonds)coaches
De LSVb heeft ca. 20 coaches die zich vrijwillig inzetten voor de LSVb. Deze coaches worden ingezet om een individueel bestuurslid, het LSVb bestuur als team, een medewerker of een lidbond te coachen (een bondscoach is een coach voor een lidbond). Deze coaches kunnen ondersteunen in moeilijke persoonlijke omstandigheden en/of kunnen de samenwerking in een team verbeteren. Deze poule van coaches wordt ieder jaar aangevuld met een aantal nieuwe coaches. Zij zijn af en toe op kantoor te vinden.

Trainers
Zoals al gezegd was, bestaat ToM uit een poule van vrijwillige trainers. De LSVb heeft ongeveer 80 trainers die geregeld trainingen geven aan studentenorganisaties, medezeggenschapsraden of lidbonden. De thema’s van deze trainingen lopen sterk uiteen. Soms gaat het over de WHW, soms gaat het over ‘hoe start je een nieuwe lidbond en soms gaat het over presenteren. Vraag gerust eens aan de ToMco’s wat voor trainingen er bij ToM allemaal gegeven kunnen worden. Deze trainers zijn zo nu en dan ook op kantoor om trainingen voor te bereiden en/of om met de ToMco’s te overleggen.

Vertrouwenspersoon
tekst

Kasco
tekst

Beleidsraad
tekst

SLOF

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) is een stichting die in principe los staat van de LSVb. Het LOF is een landelijk overlegorgaan die de verschillende centrale medezeggenschapsraden (studentgelederingen) op WO niveau bij elkaar brengt en ondersteunt. Het belangrijkste doel van het LOF is het verschaffen van informatie aan raadsleden, en hen ondersteunen, zodat de medezeggenschap op instellingen verbetert wordt. De twee coördinatoren van het LOF werken op kantoor en staan dan ook in zeer goed contact met de LSVb. Zij horen ook echt bij het kantoor, net als alle medewerkers.
Ook het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) is een onafhankelijke stichting, in principe los van de LSVb. Het SOM is, net als het LOF, een landelijk overlegorgaan, maar in dit geval voor centrale medezeggenschapsraden in het HBO. Het SOM heeft niet alleen contacten met studenten uit de centrale medezeggenschapsraden, maar ook uit opleidingscommissies. Het SOM heeft twee bestuursleden die ca. 25uur per week op kantoor werken. Ook de SOM bestuurders horen echt bij het kantoor.
LET OP: SOM bestuurders doen soortgelijke werkzaamheden als de LOF coördinatoren. De naamgeving kan verwarrend zijn.
.

De lidbonden

De geschiedenis van onze organisatie is nauw verbonden met die van ons land. Uiteraard kunnen we daar een boek vol schrijven, maar wij beperken ons hier tot een schets van de context waarbinnen wij zijn ontstaan en zijn gevormd.

Op schouders van reuzen
Na de Tweede Wereldoorlog, met name vanaf de jaren zestig, onderging nederland een fundamentele transformatie, o.a. de opkomst van de jeugdcultuur, het ontstaan van de zogenaamde consumptiemaatschappij, en de economische voorspoed zijn daar voorbeelden van.. Nederland ontwikkelde een hoge vraag naar hooggeschoolde arbeidskrachten, en om daaraan te voldoen werd een studiebeurs ingevoerd. Niet alleen kinderen uit welgestelde gezinnen, maar iedereen kreeg nu de mogelijkheid om te studeren. De introductie van de ‘bursalen’ (beursstudenten) ging gepaard met een sterk groeiende studentenpopulatie, massificatie van het onderwijs, en een algehele cultuuromslag op de onderwijsinstellingen. Daarbij werd de populatie van de universitaire gemeenschap in die periode dermate veranderd dat de nieuwe geluiden ook ontaarden binnen de invloedssferen van de universiteiten. (nb: tot in de jaren tachtig zal alleen over universiteiten worden gesproken, omdat hogescholen daarvoor nog onder de Wet op het Voortgezet onderwijs).

Revolutionaire en emancipatoire (studenten)bewegingen waren in de jaren zestig en zeventig een belangrijke initiatiefnemer in het kader van maatschappelijke verandering. Onze voorgangers de Studenten Vakbeweging (1963-1970) is daar een goed voorbeeld van. De SVB werd opgericht om de praktische belangen van studenten te behartigen: tegen kamernood, prestatiedrang, de numerus fixus én het gebrek aan zeggenschap van studenten over hun eigen studie. Eind jaren zestig resulteerde dit in verschillende bezettingen en manifestaties, onder andere democratisering af te dwingen. In deze context werd bijvoorbeeld de Katholieke Hogeschool Tilburg door bezetters omgedoopt tot de Karl Marx Universiteit, en is het Maagdenhuis in Amsterdam een tijdelijk onderkomen geweest voor protesterende studenten. Het protest wierp zijn vruchten af en plaveide de weg voor de Wet op de Universitaire Bestuurshervorming (WUB) uit 1970. Sindsdien hadden studenten en medewerkers gezamenlijk de beslissende stem in het universiteitsbestuur. Het moge duidelijk zijn: de ‘traditionele’ verhoudingen tussen student en onderwijsinstelling waren verstoord.

De LSVb blies zijn laatste adem, ging over in het Landelijk Overleg Grondraden (1971-1983). De jaren zestig bevatten de oorsprong van een ideologie die de maatschappij wilde veranderen, maar de Nederlandse hervormingsbewegingen beleefden hun bloeiperiode in de jaren zeventig. De strijd tussen student en politieke was dus nog niet beslecht met de introductie van de WUB. Integendeel, een nieuw landelijk orgaan had vorm gekregen, de onderwijshervormingen werden nu daadwerkelijk doorgevoerd, en het LOG zal het fundament vormen voor de oprichting van de Landelijke Studentenvakbond


Een nieuw begin
Dat brengt ons in het jaar 1983 bij de oprichting van de Landelijke Studentenvakbond als de belangenbehartiger van studerend Nederland. Onder andere door middel van scholing, regulier overleg met het Ministerie van Onderwijs (Studentenkamer) en het voeren van acties en demonstraties werd hier vorm aan gegeven. Aan de hand van enkele gedenkwaardige momenten nemen we jullie mee in onze rijke geschiedenis:

1983

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is opgericht in 1983. Alle betrokkenen, waaronder het vijfkoppige bestuur, waren vrijwilligers. Voorzitter in het eerste bestuur was Mariëtte Hamer, tot 2014 Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid (PvdA) en tegenwoordig voorzitter van de Sociaal Economische Raad. De LSVb komt op voor de belangen van studenten in het hbo en wo. De LSVb is een officiële gesprekspartner van het ministerie van OCW via de StudentenKamer (StuKa). Naast de LSVb zit ook het ISO in de StuKa. De StuKa is een onregelmatig gehouden, openbare vergadering van studentenorganisaties met de minister.

1990
Inmiddels is het hoger beroepsonderwijs al circa 4 jaar losgemaakt van het voortgezet onderwijs door de Wet op het hbo (van kracht sinds 1 augustus 1986). De LSVb bemerkt dat het met studenteninspraak op het hbo niet goed gesteld is, en richt het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) op om studenteninspraak in het hbo te ondersteunen. Vandaag de dag is het SOM nog altijd actief voor de hbo-medezeggenschap.

2005
Staatssecretaris Mark Rutte presenteert plannen om het wettelijke collegegeld te verhogen na vijfenhalf jaar studie, en is voornemens om de medezeggenschap op hogescholen en universiteiten verder in te perken. Deze plannen werden beantwoord met demonstraties door heel het land, en een bezetting van het Maagdenhuis te Amsterdam. De bezetting duurde zeven uur. Rond twee uur 's nachts werd het Maagdenhuis door de Mobiele Eenheid ontruimd. De meeste studenten zijn hierna veroordeeld tot het betalen van een geldboete. En de rol van de LSVb?

2011
Halbe Zijlstra presenteerde zijn plannen voor de langstudeerboete: wie meer dan één jaar langer over de studie doet zal een boete van 3000 euro per collegejaar betalen. Deze maatregel is bekend geworden onder de naam Halbe-Heffing. Deze maatregel heeft kunnen rekenen op veel weerstand, en was de reden voor de LSVb om het Malieveld te vullen. Te samen met circa 20.000 studenten werd een duidelijk signaal afgegeven: weg met de langstudeerboete. (In 2012 werd o.a. een actieweek georganiseerd tegen de maatregel. In oktober 2012 werd bekend gemaakt dat de maatregel geschrapt, en teruggedraaid zou worden.)

2014
Het wetsvoorstel voor het schuldenstelsel (formeel: leenstelsel) werd dit jaar behandeld in de Tweede Kamer, en daaropvolgend de eerste kamer.  14 landelijke organisaties, waaronder de LSVb, hebben besloten hun krachten te bundelen in een landelijke actie tegen het gepresenteerde wetsvoorstel. Op 14 november vond de landelijke manifestatie plaats op het Malieveld in Den Haag. De oproep ‘Stop Het Leenstelsel’ liet duizenden studenten het Malieveld in Den Haag vullen.

2018
Inmiddels zijn drie cohorten studenten onder het schuldenstelsel begonnen aan een studie, daarmee zijn de eerste effecten meetbaar geworden. Tegen de achtergrond dat de algemene rekenkamer een vernietigend rapport schreef over de voorinvesteringen, en dat een wetsvoorstel is aangekondigd voor de verhoging van de rente op de studielening organiseerde de LSVb samen met het LAKS, JOB, FNV-jong en ROOD een demonstratie tegen het schuldenstelsel.  De maat is vol. Studenten moeten zich diep in de schulden steken om te kunnen studeren, aan hen beloofde investeringen in het onderwijs worden niet nagekomen en nu gaat ook nog de rente op de studielening omhoog. Hier trekken we een grens.

2019
Bezuinigingen op onderwijs schijnt gemeengoed te zijn geworden, uiteraard kan dat idee nooit gesteund worden binnen de onderwijssector. In het voorjaar van 2019 leidt dat tot een historische manifestatie. Voor het eerst gaan onderwijspersoneel in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs én het hoger onderwijs op dezelfde dag staken. Met als aanjagers de AOB en FNV, riep de LSVb alle studenten op ook hun stem te laten horen: Studenten zijn keer op keer het slachtoffer van verstrekkende bezuinigingen en gebrek aan onderwijsinvesteringen. 40.000 betogers gaven gehoor aan de oproep van de betrokken partijen.

Geschiedenis van morgen
Niemand weet hoe de toekomst eruit gaat zien, wat we wel weten is dat wij jou daarbij nodig hebben. De LSVb zal zich nu en in de toekomst blijven inzetten voor studerend Nederland. Precies zoals wij dat al meer dan 35 jaar doen.

Algemeen en praktisch

Post

Postbus 1335
3500 BH Utrecht

Bezoek

Drieharingstraat 6
3511 BJ Utrecht

lsvb@lsvb.nl
+31 (030) 231 64 64