Landelijke Studentenvakbond

Ook een student

Diversiteit en inclusie

We leven in een diverse samenleving. Mensen verschillen in vele opzichten van elkaar. Het verschil in culturele of sociaal-economische achtergrond, religie, leeftijd, huidskleur, genderidentiteit en seksuele oriëntatie zijn slechts enkele voorbeelden. Toch houdt men in de samenleving – waaronder in het hoger onderwijs – vaak onbewust vast aan stereotype beelden. Er wordt bijvoorbeeld onderwijs gegeven waarbij termen worden gebruikt als ‘burger’, ‘patiënt’, ‘gebruiker’, ‘consument’ of ‘leerling’. In het hoger onderwijsbeleid gaan beleidsmakers vaak uit van een stereotype ‘student’, waardoor het lijkt of er vanuit wordt gegaan dat alle studenten dezelfde wensen en kenmerken hebben.

Variëteit aan perspectieven in het onderwijs

Onderzoek na onderzoek toont aan dat sommige groepen studenten steeds meer barrières naar en in het hoger onderwijs tegenkomen. Sommige groepen studenten, waaronder studenten met een migratieachtergrond, slagen substantieel vaker niet in het halen van een diploma. Daarnaast zijn er signalen waaruit blijkt dat studenten zich meer dan eens niet op hun plek voelen op hun opleiding of dat zij met discriminatie te maken hebben. Ook zijn er studenten die zich storen aan de eenzijdigheid van hun opleiding, bijvoorbeeld omdat er een gebrek is aan diversiteit of niet-westerse perspectieven.  De vraag is in hoeverre opleidingen studenten voorbereiden op een diverse samenleving. Kortom, diversiteit en inclusie is een breed en belangrijk thema.

Versterking van de onderwijskwaliteit

In de visie van de LSVb leren studenten in het onderwijs kritisch na te denken over zichzelf, over de wereld om hen heen en over de maatschappij. De diversiteit van studenten biedt kansen om prikkelende leeromgevingen te creëren waarin studenten (informeel) nieuwe perspectieven leren kennen. De integratie van diverse (theoretische) perspectieven in het onderwijs biedt hen de kans om hun blik te verbreden. Bovendien dragen diverse perspectieven in het onderwijs en onderzoek bij aan de kwaliteit ervan. Daarnaast is een inclusieve omgeving hierbij belangrijk. Aandacht voor diversiteit en inclusie in het onderwijs leidt tot academische excellentie.

Wij willen een hoger onderwijs dat de diversiteit van mensen en variëteit van kennis waardeert en inclusief is voor iedereen die wil studeren.

Eerlijke kansen om te beginnen met studeren
De LSVb streeft naar een situatie waarin iedereen die wil studeren ook de eerlijke kans krijgt om dit te doen. Studenten maken bewuste en intrinsiek gemotiveerde studiekeuzes. Ze durven voor opleidingen of onderwijspaden te kiezen die niet altijd voor de hand liggen en worden daarin gefaciliteerd. Daarnaast moet de poort van het hoger onderwijs openstaan voor studenten die via alternatieve onderwijspaden willen doorstromen.

Variëteit aan perspectieven in het onderwijs
De LSVb streeft naar hoger onderwijs dat een variëteit aan perspectieven integreert. Studenten ontwikkelen de vaardigheid om vanuit de verschillende perspectieven naar het vakgebied of de discipline te kijken. Ze zijn zich daarbij bewust van de context waarin het vakgebied of de discipline zich heeft ontwikkeld. Ook ontwikkelen ze interculturele vaardigheden waarmee ze in staat gesteld worden om niet alleen hun eigen, maar ook andermans perspectieven en keuzes te begrijpen en te beargumenteren.

Je op je plek voelen op de hogeschool en universiteit
De LSVb streeft naar een situatie waarin elke student zich op zijn plek voelt bij de opleiding en op de hogeschool of universiteit waaraan hij of zij studeert. Studenten onderling en met docenten hebben een waardevolle interactie. Docenten en studiebegeleiders benaderen studenten persoonlijk en tonen uit sociaal en didactisch oogpunt interesse voor hun achtergrond. Studenten durven daardoor zichzelf te zijn ook als die afwijkt van de norm.

Kansen tijdens het studeren
De LSVb streeft naar een samenleving waarin studenten zich ook buiten de muren van de hogeschool en universiteit kunnen ontwikkelen. Dat kan op talrijke manieren, bijvoorbeeld door stages te lopen, (vrijwilligers)werk te doen of op kamers te gaan. Hogescholen en universiteiten helpen indien nodig om alle studenten een eerlijke kans te geven.

Meer weten? Lees de gehele visie op diversiteit en inclusie

Veel van de bovenstaande tekst is direct afkomstig uit de visie op diversiteit en inclusie van de Landelijke Studentenvakbond. Het hele document 'Visie diversiteit en inclusie
op onderwijsbeleid van hogescholen en universiteiten' is hieronder te downloaden.

Meer weten? Lees ons onderzoek 'Balanceren tussen culturele diversiteit & individualiteit

Onderstaand onderzoek bespreekt de concrete ervaringen van onderzoeksparticipanten met diversiteit en inclusiviteit. Nadat dit rapport de aanbevelingen voor het diversiteitsbeleid in kaart heeft gebracht stellen we in dit rapport een plan op, als een brug van ervaring naar actie. We hopen dat de beschreven ervaringen en aanbevelingen van de participanten beleidsmakers in het hoger onderwijs aanzetten om diversiteit en inclusiviteit op de kaart te zetten én om studenten met een ‘niet-Westerse’ migratieachtergrond hierbij te betrekken. Opdat inclusiviteit en diversiteit van het hoger onderwijs niet alleen een ideaal, maar ook een realiteit wordt.