Landelijke Studentenvakbond

Federatiewiki – Onderwijsrecht

Onderwijsrecht

Voor het (hoger) onderwijsrecht is de WHW leidend. In deze wet staat alles dat op het hoger onderwijs betrekking heeft beschreven. Denk hierbij aan wie de hoogte van het collegegeld vaststelt en de verplichting voor een instelling om een studentstatuut op te stellen. Verder staat ook duidelijk omschreven welke rechten studenten in grote lijnen hebben en wat zij kunnen doen als ze het met een beslissing van de instelling niet eens zijn. In de wet staat zodoende beschreven dat een instelling, in het kader van rechtsbescherming, een CBE (College van beroep voor de examens; ook wel cobex) dient te hebben. Hier kan een student terecht als hij het niet eens is met de beslissing van de examencommissie, bsa-commissie, het college van bestuur of een ander orgaan die volgens de WHW tot het geven van een besluit bevoegd is. 

Het onderwijsprocesrecht geschiedt volgens de Awb (Algemene wet bestuursrecht). Hierdoor is de instelling gehouden aan beginselen uit het bestuursrecht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. Dat betekent dat, bijvoorbeeld, bij een melding van fraude, de examencommissie gehouden is om op zorgvuldige wijze feiten en informatie over deze melding te vergaren. Zo zal zij de student uitnodigen voor een gesprek en hoor en wederhoor moeten toepassen. Als de examencommissie dit nalaat kan de student beroep instellen bij het CBE. Zij toetsen dan of de examencommissie zorgvuldig is geweest in de besluitvorming van het besluit. Als dat niet zo is, zal het CBE het beroep van de student gegrond verklaren en de examencommissie de opdracht geven een nieuw besluit op te stellen.

Het komt weleens voor dat het CBE van mening is dat de examencommissie op goede gronden tot haar besluit heeft kunnen komen. Met andere woorden, de examencommissie krijgt van het CBE gelijk. Dan heeft student de mogelijkheid om tegen de uitspraak van het CBE beroep in te stellen bij het CBHO (College van beroep voor het hoger onderwijs). Dit is de hoogste bestuursrechter op het gebied van onderwijs en is gevestigd bij en feitelijk onderdeel van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Het CBHO geeft als laatste een oordeel over een zaak. Het gebeurt maar al te vaak dat zij de student in het gelijk stellen. Hoewel het vaker voorkomt dat het CBE van de instelling in het gelijk wordt gesteld, zijn er toch al behoorlijk wat uitspraken van het CBHO bepalend geweest voor latere studenten. Denk bijvoorbeeld op het gebied van plagiaat en een negatief bindend studieadvies. Omdat tijdens voornoemde procedures het bestuursrecht van toepassing is, is het belangrijk dat een eventueel beroepschrift juridisch goed en steekhoudend in elkaar zit. Het komt vaak voor dat als studenten zelf gaan procederen, zij hier in de knel komen met de juridische argumentatie. Het is derhalve verstandig om advies in te winnen bij een juridisch specialist.

Als je als student in een procedure verzeild raakt bij de examencommissie of je bent het oneens met een besluit van de examencommissie kan je altijd aankloppen bij de LSVb. Wij zullen je advies geven en helpen in de procedure!