Landelijke Studentenvakbond

Federatiewiki – LOF

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF)

Het Landelijk Overleg Fracties is een organisatie, gelieerd aan de LSVb, die zich inzet om universitaire medezeggenschappers in Nederland te ondersteunen, te professionaliseren en in mindere mate te vertegenwoordigen. Dit doet het LOF door middel van vier grote pijlers:

  1. Het bevorderen van informatie-uitwisseling in de wo-medezeggenschap
  2. De informatieverschaffing aan de wo-medezeggenschap
  3. Het organiseren van evenementen en trainingen voor de wo-medezeggenschap
  4. Het uitdragen van de kennis die het LOF als netwerk opdoet naar o.a. het ministerie van OCW.

Informatie-uitwisseling

Het bevorderen van de informatie-uitwisseling tussen raden doet het LOF op verschillende manieren. Zo blijft het LOF constant in contact met meer dan 200 medezeggenschapsorganen, of dat nou partijen, centrale raden, of opleidingscommissies zijn. Van de informatie die het LOF ontvangt uit deze gesprekken worden dossiers opgesteld, zodat het voor het LOF op vertrouwelijke wijze altijd mogelijk is om te zien waar elk orgaan op dat moment mee bezig is. Op deze manier kunnen trends worden herkend en brengt het LOF organen ofwel op aanvraag samen, ofwel organiseert het LOF thematische overleggen. Op deze manier kunnen organen vrijwel altijd makkelijk collega’s vinden die tegen dezelfde problemen aanlopen als zij, of die deze juist recentelijk hebben opgelost. Dit stimuleert de beleidsinnovatie op het wo en bevordert indirect de studentenbelangen.

Informatieverschaffing

Het LOF hanteert drie hoofdstrategieën om de medezeggenschap op het WO te informeren. De eerste hiervan is heel simpel; het LOF beantwoordt vragen. Wanneer een medezeggenschapper met een probleem zit, of net even tijdens de tentamenweek niet de tijd heeft om de wetgeving rond een bepaalde zaak op te zoeken, nodigt het LOF ze altijd uit om dat werk naar hen te delegeren. Deze vragen pakt het LOF vrijwel altijd binnen twee werkdagen op, en worden binnen een week beantwoord. De tweede strategie houdt in dat het LOF advies en handreikingen circuleert naar haar achterban. Dit doet het LOF vooral wanneer zij verneemt dat veel organen met een soortgelijk probleem zitten. De derde strategie is het organiseren van bijv. thema-avonden, waar (beleids)experts worden ingezet om hun kennis met de medezeggenschap te delen.

Professionalisering

De professionalisering van de medezeggenschap houdt in dat er voor wordt gezorgd dat bijvoorbeeld raadsleden de training en middelen krijgen waarmee zij zo goed mogelijk hun werk kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat het LOF trainingsdagen organiseert en organen met trainingsbureaus in contact legt. 

Vertegenwoordiging

Deze laatste pijler speelde historisch een grotere rol voor het LOF, maar is nu slechts één van haar nevenactiviteiten geworden. Het LOF behoudt veel informatie over de staat van het wo en haar democratie, en vindt het belangrijk dat dit inzicht niet alleen in haar archief blijft liggen. Daarom trekt het LOF-bestuur de belangrijkste conclusies uit de informatie die zij binnenkrijgt, en draagt zij deze uit naar beleidsmakers. Dit zorgt er voor dat de medezeggenschap voldoende wordt meegenomen in de beleidsvorming en draagt bij aan een klimaat waarin de democratie op het wo kan uitgroeien en blijven voortbestaan.