Landelijke Studentenvakbond

Federatiewiki – HBO Medezeggenschap

De stichting Hbo Medezeggenschap

De formule

Stichting Hbo Medezeggenschap (voorheen Studenten Overleg Medezeggenschap) is een unieke stichting in Nederland. Het is de enige stichting die zich inzet voor studenten in de medezeggenschap op het hbo, waarbij er zowel actief ingegaan wordt op wat er op de instellingen speelt als ook dat er tijdens de bijeenkomsten onderwerpen op de agenda staan die inhoudelijk (accreditatie, toetsing en examinering, bekostiging) en medezeggenschap gerelateerd (Onderwijs- en Examen Regeling (OER), begroting) zijn. 

Het is een stichting die zich inzet voor studenten in de centrale medezeggenschap, de decentrale medezeggenschap en opleidingscommissies. De realiteit is dat wij vooral ondersteuning bieden aan decentrale raden.

Hbo Medezeggenschap onderscheidt zich door direct met de studentenmedezeggenschappers over de medezeggenschapspraktijk te praten en niet op het landelijke en politieke niveau zoals bij bijvoorbeeld de LSVb en het ISO wel het geval is. Dit houdt niet in dat wij niet meepraten op dit niveau, maar juist door de sterke binding met de medezeggenschap praktijk worden wij beschouwd als baken van kennis op dit gebied door OCW, VH en politiek. 

De laatste jaren hebben de bestuurders zich voornamelijk ingezet voor het opbouwen van een netwerk en manieren te vinden om studenten inhoudelijk te ondersteunen. Dit is gelukt door een mengeling van trainingen, aanbieden van ondersteuning en het betrekken van de medewerkers van instellingen bij ons werk.

Recentelijk zien wij steeds vaker medewerkers van het HBO op onze bijeenkomsten. Dit komt door de inhoudelijke trainingen, de informatievoorziening en ondersteuning die wij raden bieden. Echter blijft onze primaire doelgroep studenten in de medezeggenschap, maar is de realiteit dat de meeste hbo-instellingen een ongedeelde raad hebben en dus medewerkers en studenten gezamenlijk bij elkaar zitten. 

Doelen

De statuten van Hbo Medezeggenschap onderscheiden de volgende doelen.

Zoals je ziet is dit erg breed. Hbo Medezeggenschap richt zich dus niet alleen op formele medezeggenschapsorganen. Maar ook de student assessor behoren tot de doelgroep van Hbo Medezeggenschap. Omdat je als bestuurder maar weinig tijd hebt, is het handig om je aan het begin van het jaar prioriteiten te stellen, bijvoorbeeld door te kiezen op welk van deze organen je het meest gaat inzetten. 

Korte geschiedenis 

Al sinds 1995 ondersteunt Hbo Medezeggenschap, toen nog Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) de medezeggenschap op het hbo. Toentertijd was het nog een werkgroep van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). In 2001 is het SOM een onafhankelijke stichting geworden, die wel statutair nog verbonden is aan de LSVb. Er is voor deze stichting gekozen om er meer body aan te geven en de mogelijkheid om iemand fulltime aan het SOM te verbinden middels een bestuursbeurs. Door de jaren heen heeft het SOM een groot aantal veranderingen ondergaan, maar één aspect bleef altijd bestaan: het voorlichten, informeren, trainen en ondersteunen van studenten op het hbo. 

Onder de naam SOM zijn eigenlijk al jarenlang activiteiten georganiseerd. Het ene jaar was het SOM een uitgebreider netwerk dan andere jaren. Een tijd lang is er regelmatig een informatief krantje uitgegeven door het SOM en zijn er zes-wekelijkse landelijke bijeenkomsten geweest. Uit het SOM werd een werkgroep hbo opgericht dat zich voornamelijk bezighield met onderwijsontwikkelingen op hbo gebied. Door sterke wisseling van kwaliteit van de coördinatie verloor het SOM zijn continuïteit. Uiteindelijk is het in 1999 geheel ter ziele gegaan. Maar met de komst van een stagiaire in 2000 kon aan een nieuwe start van het hbo-SOM gewerkt worden. Met ingang van mei 2001 kon met projectgeld van het ministerie van OC&W een student voor een jaar het SOM als pilot-project draaien. In 2001 is door het LSVb-bestuur een organisatorische basis gelegd die financiële zekerheid kon bieden. 

In 2020/2021 is formeel overgegaan tot een naamsverandering van SOM. De reden hiervoor was dat de naam niet overeenkwam met de werkzaamheden van de stichting. Studenten overlegden immers niet meer op regelmatige basis, er was eerder sprake van een ondersteunende, faciliterende en informerende stichting waar niet meer alleen studenten aanklopten. Ook het ontbreken van de specificatie dat het voor hbo instellingen is bedoelt was niet terug te vinden in de naam. Immers over welke studenten ging het mbo, hbo of universiteit.

Na consultatie met de raad van toezicht, achterban, oud-bestuurders en raad van advies is in 2021 de naam formeel veranderd naar Stichting hbo medezeggenschap.