Landelijke Studentenvakbond

Federatiewiki – Beleidsraad

De beleidsraad is het adviserend orgaan van de ALV, waarbij ook advies wordt gegeven aan  het bestuur en andere organen van de LSVb. Dit gebeurt zowel gevraagd als ongevraagd. De beleidsraad brengt ten minste schriftelijk advies aan de ALV uit over het beleidsplan, jaarverslag en halfjaarverslag van de LSVb. Ook vervult de beleidsraad een vertrouwensfunctie voor de organen en leden van de LSVb, op het moment dat deze niet kan worden vervuld door het Presidium. Tot slot is de beleidsraad sinds 2019 ook aangewezen voor het bewaken van de visie en lange termijn doelstellingen van de LSVb.

De beleidsraad zorgt ervoor dat hij ingezet kan worden als vraagbaak en collectief geheugen. Daarvoor staat de beleidsraad in contact met alle betrokkenen bij de LSVb en vindt er voor iedere ALV overleg plaats met het bestuur van de LSVb. De precieze werkwijze van de beleidsraad ligt vastgelegd in het beleidsraadreglement. 

De beleidsraad bestaat uit vijf leden. Zij zijn individueel door de ALV benoemd voor een periode van tweeneenhalf jaar. Na deze periode zijn de leden éénmaal herkiesbaar. Er geldt een schema voor aan- en aftreden, zodat nieuwe beleidsraadleden indien nodig ondersteund kunnen worden door langerzittende leden. In de samenstelling van de beleidsraad wordt zo goed als mogelijk rekening gehouden met de verschillende perspectieven binnen de LSVb, zodat er vanuit een breed inzicht geadviseerd kan worden. 

Op dit moment zitten in de beleidsraad:

Sophie van Dijk 
Pijke Dorrestein 
Jerom van Geffen
Alex Tess Rutten
Tijn Tas