Landelijke Studentenvakbond

Het profileringsfonds

Ieder bestuur van een onderwijsinstelling moet een voorziening treffen voor financiële ondersteuning waar studenten een beroep op kunnen doen. Deze financiële ondersteuning kunnen studenten krijgen wanneer er zich bijzondere omstandigheden voordoen. Studenten die wegens bijzondere omstandigheden niet binnen de nominale studieduur zijn afgestudeerd kunnen mogelijk een beroep doen op dit fonds.

De bijzondere omstandigheden die de wet noemt zijn:

  • Het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid, een opleidingscommissie, het faculteitsbestuur, de universiteitsraad, de faculteitsraad, het orgaan dat is ingesteld op grond van de medezeggenschapsregeling, de medezeggenschapsraad, de deelraad of de studentenraad.
  • Activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied die naar het oordeel van het instellingsbestuur mede in het belang zijn van de instelling of van het onderwijs dat de student volgt.
  • Ziekte
  • Zwangerschap en bevalling
  • Een handicap of chronische ziekte
  • Een onvoldoende studeerbare opleiding
  • Bijzondere familieomstandigheden
  • Overige door het instellingsbestuur vastgestelde bijzondere omstandigheden waarin de student zich bevindt
  • Andere omstandigheden waarop een verzoek tot financiële ondersteuning is gebaseerd en waarbij niet honoreren van dat verzoek onbillijk is.

Iedere onderwijsinstelling heeft een profileringsfondsregeling waarin de voorwaarden en gronden staan waar de student aan moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op het profileringsfonds.

Let op: Meld je bijzondere omstandigheden zo snel mogelijk!

Meld je het te laat, dan kan het zijn dat jouw verzoek tot financiële ondersteuning wordt afgewezen. Je kunt de bijzondere omstandigheden melden bij de decaan of studiebegeleider. Studenten kunnen over het algemeen een beroep doen op de financiële ondersteuning door middel van het indienen van een verzoek. Alle profileringsregelingen verschillen van elkaar, het is van belang om de betreffende regeling goed te raadplegen.

Studentenlijn

Heb je vragen over het profileringsfonds of over je studie? Neem dan contact op met de Studentenlijn van de LSVb.