Landelijke Studentenvakbond

Accreditatie

Het is belangrijk dat studenten tevreden zijn over het onderwijs wat zij volgen. Dit wordt bijvoorbeeld gemeten met de Nationale Studenten Enquete die elk voorjaar wordt afgenomen. De overheid waakt over de kwaliteit van al het door haar bekostigde onderwijs en heeft een eigen organisatie in het leven geroepen om de kwaliteit van het onderwijs vast te stellen. De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) beoordeelt eens in de 6 jaar de kwaliteit van een opleiding. Wanneer die voldoende wordt geacht is de opleiding geaccrediteerd en mag het een hoger onderwijs graad verlenen.

Onderwijskwaliteit

De LSVb zet zich in voor goed en toegankelijk onderwijs. Dit proberen we te bereiken door de kennis die er binnen en buiten de organisatie is in te zetten om het hoger onderwijs zo te veranderen dat kwaliteit en toegankelijkheid gegarandeerd blijven. We volgen de ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs op de voet. Bij beleidsmakers, politici en bestuurders laten we onze mening horen en we voorzien hen van input, want niet alle ideeën zijn gebaseerd op een goede en/of juiste onderbouwing en kunnen deze input zeker gebruiken.

Lees meer over de standpunten van de LSVb.