Landelijke Studentenvakbond

Dit zijn de genomineerden voor de Hoger Onderwijs Scriptieprijs!

maandag 29 januari 2018

De LSVb is op zoek naar de meest originele en relevante scriptie op het terrein van het hoger onderwijs. De jury heeft uit jullie inzendingen drie oud-studenten genomineerd die kans maken op de Hoger Onderwijs Scriptieprijs! Hieronder stellen ze zich voor en vertellen ze over hun scriptie. 

De meest originele en relevante scriptie wordt bekend gemaakt tijdens het VVD-LSVb onderwijscafé op 16 februari in de Eerste Kamer. Daarnaast wordt de winnende scriptie als essay op ScienceGuide geplaatst en ontvangt de winnaar een e-reader.

Genomineerden

Annelyne

Mijn naam is Annelyne van de Winkel en ik woon in Bussum. Afgelopen jaar heb ik de Master Beleid, Communicatie en Organisatie aan de VU behaald. Ik zoek een leuke uitdaging als communicatie- of organisatieadviseur binnen het onderwijsdomein, waar ik mijzelf kan blijven ontwikkelen door nieuwe projecten op me te nemen en continue te leren. In mijn scriptie heb ik onderzocht in hoeverre door vrouwelijke universitair hoofddocenten (UHD’s) interne barrières worden gepercipieerd die hen belemmeren in hun carrière en op welke manier vrouwelijke UHD’s hiermee omgaan. Uit het onderzoek blijkt dat de organisatiecultuur, het diversiteitsbeleid, de benoemingsprocedures bij de aanstelling van hoogleraren en de persoonlijke eigenschappen en omstandigheden van invloed kunnen zijn op de doorgroeimogelijkheden van vrouwelijke UHD’s.

 

Sies

Mijn naam is Sies Overbeek, woonachtig in Goor en ik heb de opleiding Kust- en Zeemanagement gevolgd op Hogeschool Van Hall Larenstein. Ik heb momenteel een functie op Van Hall Larenstein om de aanwezige lectoraten beter te profileren. Mijn doel is om studenten meer mogelijkheden te bieden bij het vinden van hun passie in hun toekomstige werkveld. Mijn scriptie ging over de betrokkenheid van studenten bij het lectoraat Coastal and Marine Management en de meerwaarde die het hen biedt. Ik vind dat studenten meer met het echte werkveld te maken moeten krijgen en aan realistische opdrachten moeten werken, zodat ze beter worden voorbereid op hun toekomstige werkveld.

Yvonne

Mijn naam is Yvonne Rouwhorst. Ik heb eerst in Groningen de bachelor Onderwijskunde en daarna in Utrecht de master Publiek Management afgerond. Mijn scriptie over selectie in het hoger onderwijs ligt op het snijvlak van die disciplines. Ook in mijn baan combineer ik nu die beide studies als secretaris van het College van Bestuur op Hogeschool iPabo in Amsterdam. Mijn scriptie gaat over het proces van universitaire numerus fixusopleidingen om tot de inrichting van een selectieprocedure te komen. In mijn onderzoek is nagegaan hoe instellingen denken over wie de plekken op de opleiding verdient (meritocratie) en hoe daaropvolgend de selectieprocessen en -criteria zijn vormgegeven. Een aanbeveling is om de invulling van de procedure op te nemen in de bestaande verantwoordingsstructuren, zodat een goed gesprek over de beoogde doelen op gang komt en studenten eerlijkere kansen krijgen.

Waarom een scriptieprijs?

Er wordt veel geschreven over het hoger onderwijs. Van studiedruk, gevolgen van internationaliseringsbeleid tot diversiteitsbeleid. Al deze onderzoeken zijn ontzettend relevant voor het hoger onderwijs. Toch blijven veel scripties na beoordeling ongelezen op een laptop staan of verdwijnen ze in een lade. Dat is hartstikke zonde, want jouw bevindingen zijn enorm waardevol voor het hoger onderwijs! We zijn op zoek naar scripties waar we echt wat mee kunnen: scripties die vernieuwende inzichten op ontwikkelingen in het onderwijs bieden of die bijvoorbeeld handvatten voor verbeteringen in het onderwijs geven. Met deze scriptieprijs willen we de meest originele en relevante scripties uitlichten, zodat die daadwerkelijk iets gaan betekenen voor het hoger onderwijs!

De jury stelt zich voor

Sicco de Knecht (1987) studeerde Pyschobiologie en Neurowetenschappen aan de UvA waar hij ook zijn promotieonderzoek in de neurofysiologie deed. Tussen het studeren door was hij lid van de opleidingscommissies van zijn opleiding, de studentenraad van de UvA, en was hij een tijd lang opleidingscoördinator. Als promovendus schreef hij veel over hoger onderwijs voor deFusie. Momenteel is hij de hoofdredacteur van de onderwijs- en wetenschapsplatform ScienceGuide

Jet de Ranitz (1970) is sinds 1 december 2014 voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van Hogeschool Inholland. Binnen het CvB is zij verantwoordelijk voor strategie, strategische communicatie (intern en extern), externe vertegenwoordiging, hogeschool medezeggenschap, veiligheidsbeleid, diversiteit en bestuurszaken.

Gerry Geitz (1965) werkt sinds 1987 in het onderwijs. Haar loopbaan heeft zich langs twee sporen ontwikkeld: ze heeft leiding gegeven aan opleidingen en doet onderzoek naar het onderwijs. Haar drijfveren om zowel te willen sturen en beïnvloeden als te willen onderzoeken komen tot uitdrukking in haar functies als Directeur R&D Onderwijs en Onderzoek en als lector Sustainable Educational Concepts in Higher Education bij NHL Stenden Hogeschool. 

Tariq Sewbaransingh (1992) is masterstudent Bestuur en Beleid aan de Universiteit van Utrecht. Hiervoor was hij raadslid en daarna voorzitter van de Centrale Studentenraad aan de UvA, waar hij een bachelor in Politicologie volgde. Dit jaar zet hij zich in voor alle studenten in Nederland als voorzitter van de LSVb.