Landelijke Studentenvakbond

Student Hotel weigert zich aan het huurrecht te houden.

Nieuwsbericht - vrijdag 20 januari 2017

Utrecht, 20 januari 2017 – Een volle zaal was maandag in Amsterdam getuige van het debat over de wenselijkheid van The Student Hotel. De debatterende partijen waren het eens dat het ministerie van onderwijs meer aandacht moet hebben voor internationalisering en de gevolgen ervan voor studentenhuisvesting. De LSVb noemt een rechtszaak nu het meest logische vervolg. Jarmo Berkhout, voorzitter van de studentenvakbond: “De scheidslijn tussen hotel en woning blijft onduidelijk. Daardoor kunnen partijen die feitelijk woningen verhuren blijven beweren dat ze een hotel zijn en daarmee het huurrecht ontwijken.”

Berkhout wees tijdens het debat op de toenemende internationalisering. “Mede dankzij de invoering van het leenstelsel daalt de groei van het aantal Nederlandse studenten. Dit heeft financiële gevolgen voor onderwijsinstellingen. Zij proberen dit gat te compenseren door het aantrekken van internationale studenten.” De vakbond vindt het van belang dat de gevolgen van internationalisering voor huisvesting in het oog worden gehouden. Kences, de koepel van studentencorporaties, sloot zich hierbij aan. “Het ministerie van OCW houdt zich al veel te lang op de vlakte,” aldus Ardin Mourik, directeur van Kences.

Het ontbreken van aandacht voor de huisvesting van internationale studenten heeft geleid tot grote tekorten op deze markt. Partijen als The Student Hotel spelen hier handig op in, door flexibel aanbod aan te bieden. Zij werken echter niet met huurcontracten, en ontlopen daarmee feitelijk de wet, volgens de LSVb. The Student Hotel ziet het ontwijken van het huurrecht niet als een probleem, omdat het gaat om buitenlandse studenten die verschillende woonwensen hebben. Kences sluit zich daarbij aan. Buitenlandse studenten krijgen namelijk voorrang op andere studenten, en dat mag volgens de corporatiekoepel terug te zien zijn in het contract. De LSVb is het hier niet mee eens. Jarmo Berkhout: “Eigenlijk zeg je omdat  mensen uit het buitenland komen en niet heel lang hier gaan zitten hebben ze niet dezelfde rechten als andere mensen en hoeven ze zich niet te houden aan de regels die hier gelden. Maar huurrecht is een recht, en geen optie. Ook voor buitenlanders.

Aangezien hierover geen consensus bestaat, is volgens de vakbond jurisprudentie nodig. Berkhout: “Een rechtszaak zou een logisch vervolg zijn op deze ontwikkelingen.” Mocht een rechtszaak inderdaad doorgang vinden, zou dit grote gevolgen kunnen hebben voor de vestiging van The Student Hotel in nieuwe steden. De gemeenten Utrecht, Delft en Leiden kondigden afgelopen dagen aan dat ze samenwerking met The Student Hotel overwegen ondanks kritiek vanuit verschillende organisaties.