Landelijke Studentenvakbond

Instroom MBO-studenten in hoger onderwijs blijft achter

Nieuwsbericht - dinsdag 06 september 2016

Al langere tijd is duidelijk dat de doorstroom van studenten uit MBO-opleidingen naar HBO-opleidingen onder druk staat. De afgelopen tien jaar is het percentage afgestudeerde MBO-studenten dat doorstudeert in het HBO met maar liefst 25% afgenomen . Om deze reden heeft de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de motieven van MBO-studenten om al dan niet door te stromen. Voorzitter van de LSVb Jarmo Berkhout: “Het is belangrijk dat MBO studenten, net zoals alle andere studenten, een eerlijke kans krijgen om het hoger onderwijs in te stromen. Het is onacceptabel dat zij extra drempels ervaren in de weg naar het hoger onderwijs”.

De LSVb heeft in kaart gebracht hoe het MBO zich ontwikkelt en wat voor drempels MBO-studenten kunnen ondervinden voor de toegang tot het hoger onderwijs. Ongeveer één op de drie studenten geeft aan dat financiële redenen een rol spelen bij de afweging om niet door te stromen . Specifiek niet-westerse allochtonen ervaren veel drempels bij de doorstroom van MBO naar HBO. Berkhout: “Onnodige drempels om van MBO naar HBO door te stromen moeten weggenomen worden. Deze drempels werken een dreigende tweedeling in de hand”.

De LSVb moedigt instellingen aan om te werken aan de beeldvorming van het hoger onderwijs onder MBO-studenten. Samenwerkingen tussen instellingen en inspirerende rolmodellen kunnen hierin uitkomst bieden. Dit kan er ook aan bijdragen dat ervaren cultuurverschillen tussen MBO en HBO verkleind worden. Daarnaast is het belangrijk dat instellingen bewust zijn van mogelijk (onbewust) discriminatoir gedrag en zich hier tegen wapenen. Tot slot roept de LSVb de overheid op tot een integrale aanpak om de doorstroom van MBO-studenten naar het HBO te bevorderen.