Landelijke Studentenvakbond

BRANDBRIEF Studenten- en Jongerenorganisaties

Persberichten - vrijdag 22 april 2016

Beste Jet Bussemaker,

In de afgelopen weken is met de Staat van het Onderwijs en het rapport over het leenstelsel aangetoond dat de kansenongelijkheid in het onderwijs enorm is toegenomen. Even slimme kinderen komen, op basis van het opleidingsniveau van hun ouders, op totaal verschillende plekken terecht. De plek waar je wieg staat wordt steeds belangrijker. De kwetsbare groepen in onze samenleving worden het hardst geraakt. Het onderwijs is er voor iedereen en we moeten er als samenleving voor zorgen dat het ook voor iedereen toegankelijk is.

Voer de basisbeurs opnieuw in
De beste oplossing ligt voor de hand: voer de basisbeurs opnieuw in. Draai het ingezette beleid terug en zorg voor een stelsel waarin alle jongeren die het talent hebben om een studie te kunnen volgen gelijke kansen hebben om aan die opleiding te beginnen.

Als de politiek daar niet toe bereid is, dan is ingrijpen op de korte termijn nodig. Daarom stellen wij per direct de volgende maatregelen voor:

Verhoog de aanvullende beurs
Door het wegvallen van de basisbeurs zijn studenten met een aanvullende beurs er per saldo op achteruit gegaan. Studenten wiens ouders een laag inkomen hebben moeten het door het leenstelsel met veel minder geld doen. Door de aanvullende beurs te verhogen wordt het onderwijs voor deze kwetsbare groepen toegankelijker.

Terugdraaien maatregel functiebeperking studenten
Door het leenstelsel krijgen uitwonende studenten met een functiebeperking geen jaar extra basisbeurs van € 3.433,80, maar achteraf een kwijtschelding van € 1200,-. Daarnaast is de Wajong Studieregeling (25% van het minimum loon) vervangen door de individuele studietoeslag. De hoogte hiervan verschilt fors per gemeente: van 42 tot 340 euro per maand. Deze groep studenten heeft al een enorme moeite om de arbeidsmarkt te betreden. Voor hen is een studieschuld opbouwen een nóg grotere drempel om te gaan studeren. Dat zien we in de laatste cijfers. Dit schaadt de toegankelijkheid voor deze kwetsbare groep en daarom moet er een standaard aanvullende beurs komen voor studenten met een functiebeperking.

Verbeter de mbo-doorstroom
Studenten die vanuit het mbo doorstromen naar het hoger onderwijs worden nu al geconfronteerd met doorstroombelemmeringen. Niet alleen hebben zij met studierestricties te maken, maar voor 36% van hen blijft de financiële drempel te hoog om direct het onderwijs te volgen. Na de invoering van het leenstelsel is deze groep met bijna 5% gestegen. Zorg dat er extra begeleidingstrajecten worden aangeboden voor mbo-studenten die willen doorstromen naar het hbo. Het is essentieel dat mbo-studenten een eerlijke kans hebben voordat zij aan een studie op een hogeschool te beginnen.

Stop selectie
In toenemende mate wordt er om de verkeerde redenen geselecteerd in het hoger onderwijs. Studenten wiens ouders lager opgeleid zijn komen moeilijker door de selectie heen of melden zich überhaupt niet aan voor deze opleidingen vanwege de selectie, de zogenaamde ‘zelfselectie’. De Inspectie heeft hier met klem voor gewaarschuwd. Internationaal onderzoek laat daarnaast zien dat goed presterende studenten van lagere inkomensklassen selectieve opleidingen mijden, ook al zijn daar lagere kosten aan verbonden. Met de brandbrief van het ISO over masterselectie (Volkskrant, 13 januari) heeft u ook nog niets gedaan

Wij roepen u op uw beleid te herzien en te kiezen voor toekomstbestendig onderwijs voor Nederland. U zegt de problemen maar beperkt te herkennen. Daarom nodigen wij u graag op korte termijn uit voor een door ons georganiseerd gesprek over de kansenongelijkheid in het onderwijs met jongeren uit deze kwetsbare groepen. We gaan er vanuit dat u komt!