Landelijke Studentenvakbond

Student en docent centraal in nieuwe onderwijsvisie

Persberichten - maandag 06 juli 2015

Vandaag presenteerde minister Bussemaker haar lange termijnplannen voor het hoger onderwijs. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) ziet in deze Strategische Agenda veel aandacht voor studenten en docenten
en is hoopvol over de minder prominente plaats die voor rendement is weggelegd. LSVb-voorzitter Sara Spano: “Wij hopen dat met deze onderwijsvisie een ontwikkeling begint naar minder rendementsdenken en meer kwaliteitsdenken.”

De Strategische Agenda Hoger Onderwijs geeft de hoofdlijnen van de plannen voor het hoger onderwijs voor de komende tien jaar. Belangrijke thema’s hierin zijn kleinschaligheid, kwaliteit van docenten en een divers onderwijsaanbod. Het meest opvallende doel is de aanstelling van 4000 extra docenten. Spano: “Met zoveel extra docenten kunnen grote stappen worden gezet richting kleinschaliger en intensiever onderwijs en meer begeleiding voor studenten.” Naast meer docenten wil de minister ook betere docenten. Zo komen er bijvoorbeeld beurzen voor docenten die aan de slag gaan met onderwijsvernieuwing.

Verder is er aandacht voor meer verschillen in type onderwijsaanbod. Zo moet het twee-jarige Associate Degree op hbo-niveau een op zichzelf staande opleiding worden en moet er meer ruimte komen voor het aanbieden van hbo-masters. Daarnaast wordt de mogelijkheid gecreëerd om het door de LSVb gewenste experiment met flexstuderen te starten. Dit is een flexibele vorm van studeren, waarin de scheidslijn tussen voltijd en deeltijd wordt weggenomen en studenten naar eigen behoefte en inzicht vakken kunnen volgen.

Rendementsdoelen maken nog wel onderdeel uit van de plannen. Bussemaker blijft zich bijvoorbeeld richten op het verhogen van het studietempo en het beperken van de uitval. Spano: “Het is hoopvol dat de minister studiesucces ziet als de uitkomst van goed onderwijs en niet als doel op zich. Het is wel nog afwachten hoe deze visie in de praktijk tot uiting zal komen.”

De meeste plannen in de Strategische Agenda zijn slechts op hoofdlijnen geschetst en laten nog ruimte voor uitwerking. De LSVb verwacht dat studenten actief betrokken worden bij deze uitwerking. Het geld is immers bij deze studenten weggehaald.