Landelijke Studentenvakbond

Opleidingscommissies krijgen meer te zeggen

Nieuwsbericht - donderdag 02 juli 2015

Goed nieuws uit Den Haag. Gisteren stemde de Tweede Kamer voor een motie om opleidingscommissies meer bevoegdheden te geven.
Het voorstel werd ingediend door PvdA-kamerlid Mohandis en kreeg steun D66, SP, Groenlinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Groep Kuzu/Öztürk.

Via opleidingscommissies geven studenten inspraak in het onderwijs op opleidingsniveau. Deze commissies kunnen op dit moment alleen vrijblijvend adviseren en mogen niet meebeslissen. De aangenomen motie roept de minister op de opleidingscommissies een meer formele status te geven, zoals facultaire en centrale medezeggenschapsraden dat ook hebben. Ook moeten ze meer bevoegdheden krijgen, zoals instemmingsrechten.

Het voorstel van de Tweede Kamer zal de komende tijd uitgewerkt moeten worden in nieuwe wetgeving. Wat de LSVb betreft komt hier in ieder geval in te staan dat opleidingscommissies instemmingsrecht krijgen op de delen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) die specifiek over onderwijsinhoud gaan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de manier van toetsen, welke boeken worden gebruikt en hoeveel keuzeruimte er binnen de opleiding is.

Naast meer rechten voor opleidingscommissies was er nog meer goed nieuws. Vorige week verschenen al berichten dat een kamermeerderheid geen vervolg wilde geven aan het experiment met een bindend studieadvies in het tweede jaar. De aangekondigde motie hiervoor werd gisteren ingediend door Kamerleden Mohandis (PvdA) en Rog (CDA) en kreeg inderdaad een meerderheid aan stemmen voor. Eerdere plannen om alle universiteiten en hogescholen de mogelijkheid geven om een bindend studieadvies na het eerste jaar in te voeren zijn hiermee van de baan.