Landelijke Studentenvakbond

Studenten discussieren over effecten rendementsmaatregelen

Nieuwsbericht - woensdag 17 juni 2015

Op 10 juni kwamen op initiatief van de LSVb en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) verschillende studie- en studentenverenigingen
, alsmede landelijke studentenkoepels bij elkaar om te praten over het effect van rendementsmaatregelen op het actieve studentenleven. Al jaren worden rendementsmaatregelen op de student afgevuurd om hem sneller te laten studeren. Studentenverenigingen zien een terugval in aantal leden en activiteit van die leden. En dat terwijl door iedereen; zelfs de minister, wordt bepleit dat ontwikkeling naast je studie van groot belang is voor een goede kans op de arbeidsmarkt.

Wat kunnen studentenverenigingen doen om hun leden (actief) te houden? Wat hebben zij nodig van hun subsidieverstrekkers en andere organisaties waar ze mee te maken hebben. En ten slotte; welke maatregelen kan ‘Den Haag’ aanpassen om de student actief en betrokken te houden?

Aan het eind van de middag nam Mohammed Mohandis, woordvoerder onderwijs voor de PvdA in de Tweede Kamer de adviezen in ontvangst en beloofde ze mee te nemen naar zijn collega’s in Den Haag.

Hieronder presenteren wij de uitdagingen en oplossingen van de brainstorm. Wij moedigen alle studentenverenigingen van Nederland aan hier hun voordeel mee te doen. Vragen? Opmerkingen? Ideeën? Mail gerust naar lsvb@lsvb.nl!

Oplossingen binnen studentenverenigingen

Opvolging vinden: Jongerejaars mee laten lopen om te interesseren, studiepunten als beloning (minor), informatieborrels over bestuur, gericht mensen vragen, bestuursjaar op diploma
Commissies vullen: activiteit belonen, disputen en commissies zelf inzetten, studiepunten, actief mensen vragen,
ledenwerving: ook ouderejaars benaderen, bestraffen afwezig zijn; meer instroommomenten, breder aanbod activiteiten.
Het bezoeken van activiteiten: eetmogelijkheid bieden, happy hour
Opkomst promotiemomenten: commissies en disputen een rol geven
Mensen kiezen voor ‘serieuze’ besturen: testen op casus
Behoud van kennis: behouden alumni
verjonging: vooral jongere mensen in de adviesorganen
Pas lid willen worden als BSA/P gehaald is: ouders overtuigen door open dag
consumerende leden: activiteit belonen, eenmalig activiteit laten organiseren
hoge activiteitendruk: keuzes maken in activiteiten
Verschillende tentamentmomenten per studie: in gesprek met de instellingen
Opkomst bij ALV’s: koppelen aan leuke activiteit
Input vanuit de leden: op creatieve manieren verzamelen (poll’s e.d.)

Oplossingen voor lokale positionering

Meerwaarde laten zien op lange termijn.
Toegevoegde waarde voor universiteit, hogeschool en regio
– De regio heeft minder advieskosten omdat ze via de vereniging direct contact hebben met de student.
Goed alumnibeleid
Neerzetten als stakeholder voor de toekomst

Oplossing richting ‘Den Haag’

Waarde meneer Mohandis,
In de huidige situatie vinden wij dat de prestatieafspraken perverse prikkels zijn. Dit leidt tot onnodige druk, regelgeving en verminderde kwaliteit in het onderwijs. Ook vermindert dit de kans voor de studenten om zich extracurriculair te ontwikkelen, wat wij als vereniging zeer belangrijk vinden. Wij suggereren een viertal oplossigne nvoor dit probleem.
Gedelegeerde verantwoordelijkheid leidt tot meer motivatie bij instellngen dan van bovenaf opgelegde prestatieafspraken. Die leiden er namelijk toe dat instellingen het niveau verlagen en op gewiekste wijze oplossingen vinden om aan de afspraken te voldoen, en als gevolg neemt de onderwijskwaliteit juist af. Een voorbeeld hiervan is het het verlagen van hte niveau van excellente studies zodat meer studenten meeoden en de instelling zo subsidie binnehaalt. Wij zouden de prestatieafspraken dan ook willen vervangen door een groter aantal indicatoren, waardoor instellingen niet zich focussen op een aantal financiële afspraken. De opleidingscommissies verdienen instemmingsrecht, tenstlotte weten zij alsa geen ander wat er op de opleiding speelt. Ten stlotte zien wij de tweedejaars BSA af te schaffen, omdat deze funest is voor de extracurriculaire zelfontplooiing van studenten.

Hoogachtend,

De Nederlandse student