Landelijke Studentenvakbond

Opleidingsaccreditatie enige optie voor kwaliteit

Persberichten - maandag 01 juni 2015

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) keurt de zojuist door minister Bussemaker aangekondigde pilot waarin universiteiten en hogescholen zelf hun opleidingen mogen beoordelen af
Momenteel wordt de beoordeling van opleidingen uitgevoerd door de onafhankelijke Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Tom Hoven, voorzitter van de LSVb: ‘De student betaalt steeds meer voor zijn opleiding, en moet er dan ook vanuit kunnen gaan dat deze van goede kwaliteit is. Instellingsaccreditatie kan dit niet garanderen’.

Het besluit om een pilot te starten met instellingsaccreditatie komt voort uit een herziening van het accreditatiestelsel, waarin het verlichten van de lasten voor de instellingen prioriteit had. Hoven: ‘Bij een herziening van de kwaliteitszorg zou juist kwaliteit het uitgangspunt moeten zijn.’ De LSVb vindt het dan ook jammer dat in deze pilot niet alleen de externe controle op opleidingsniveau verdwijnt, maar ook de vergelijkbaarheid van opleidingen binnen de verschillende sectoren sterk onder druk komt te staan.

De LSVb herkent zich niet in de klacht van veel universiteiten dat de administratieve lasten te hoog zouden zijn. Hoven: ‘Universiteiten klagen over de lastendruk, terwijl ze zelf vaak veel te veel documenten aanleveren. Het probleem ligt zo niet bij het stelsel, maar bij de instelling.’ Daarnaast leert de ervaring uit onder meer Denemarken dat een gedegen accreditatie op instellingsniveau de lasten voor een instelling zal verhogen in plaats van verlagen.

Vorige zomer heeft de accreditatie van de sector geesteswetenschappen aangetoond dat accreditatie op opleidingsniveau problemen kan blootleggen voordat ze onherstelbaar worden. ‘De sectoraccreditatie van geesteswetenschappen heeft aangetoond dat het huidige systeem werkt’ aldus Hoven. Universiteiten die hebben aangegeven mee te willen doen aan de pilot met instellingsaccreditatie hadden afgelopen zomer nog voor 6 opleidingen de NVAO nodig om te constateren dat hun opleidingen binnen de geesteswetenschappen van onvoldoende kwaliteit waren. Zonder opleidingsaccreditatie zouden deze problemen niet boven tafel zijn gekomen.