Landelijke Studentenvakbond

Brief aan de Eerste Kamer

Nieuwsbericht - maandag 17 november 2014

Afgelopen donderdag heeft minister Bussemaker (OCW) de Eerste Kamer een brief gestuurd met het verzoek om het wetsvoorstel betreft het leenstelsel er zo spoedig mogelijk ‘doorheen te jagen’. Wij voelden ons daardoor genoodzaakt ook de Eerste Kamer aan te schrijven met het verzoek het wetsvoorstel met de nodige zorgvuldigheid te behandelen. Lees hieronder de brief:

Geachte leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Zoals velen van u hebben meegekregen hebben wij afgelopen vrijdag een manifestatie georganiseerd waardoor u deze brief pas deze avond ontvangt. Desondanks voelde de LSVb zich genoodzaakt tijd te maken om u deze brief toe te sturen. De reden hiervoor is de brief van minister Bussemaker van afgelopen donderdag waarin ze u verzoekt tot een spoedige behandeling van het wetsvoorstel ‘Studievoorschot’. Onze mening over het leenstelsel zal voor u allen niet onbekend zijn. Los van onze kritieken vindt de LSVb het belangrijk dat dit wetsvoorstel zorgvuldig behandeld wordt. De LSVb is van mening dat een goede behandeling belangrijker is dan een spoedige behandeling en hoopt dan ook dat u zich niet op laat jagen door het verzoek vanuit het ministerie.

De minister haalt in haar brief specifiek aan dat dit wetsvoorstel prioriteit verdient omdat er nog veel moet gebeuren op het gebied van voorlichting over het desbetreffende wetsvoorstel. De LSVb deelt de mening van de minister dat goede en adequate voorlichting richting studenten en scholieren van groot belang is. De LSVb ziet echter dat het al te laat is om alle doelgroepen tijdig te informeren. Ervan uitgaande dat scholieren zich tegenwoordig al voor 1 mei moeten aanmelden voor een vervolgopleiding is de tijd om goed voor te lichten al ernstig beperkt. Dit blijkt tevens uit het vrijdag gepubliceerde onderzoek van 1Vandaag .

Daarnaast is er nog een groep studenten voor wie de voorlichting momenteel al te laat is. De deadline voor het aanmelden voor een decentrale selectie bij bijvoorbeeld geneeskunde en fysiotherapie ligt op 15 januari. De minister heeft inmiddels ter voorlichting alle huidige eindexamenscholieren een brief gestuurd met de aankondiging dat ze voornemens is de studiefinanciering aan te passen. Hierin wordt echter niet specifiek ingegaan op wat er gaat veranderen. Deze brief voldoet wat de LSVb betreft dus niet aan tijdige en juiste voorlichting als het gaat om de groep die zich voor 15 januari moet aanmelden. Dat gaat per jaar om duizenden studenten. Daarnaast zullen juist voor opleidingen als geneeskunde ook veel andere doelgroepen als huidige scholieren zich aanmelden. Deze groep is niet bereikt door de brief van de minister.

Helaas is er nog een groep aankomende studenten die tussen wal en schip vallen door de beoogde invoering van het leenstelsel per 1 september 2015. Dit zijn de scholieren die afgelopen schooljaar hun eindexamen hebben gedaan en hebben gekozen voor een gapyear. Doordat de aanmeldingsdeadline voor een opleiding in het hoger onderwijs op 1 mei ligt konden deze studenten zich niet meer inschrijven toen er eenmaal een akkoord was bereikt over de invoering van het leenstelsel. Dit akkoord kwam namelijk 24 mei 2014 naar buiten. Deze scholieren konden op dit moment dus niet weten dat hen de laatste kans op studeren met een basisbeurs werd ontnomen. Zij zitten dankzij hun gapyear vast aan het leenstelsel, terwijl zij hier op 1 mei 2014 nog geen weet van hadden kunnen hebben.

De LSVb is dan ook van mening dat het voor de genoemde groepen jongeren te laat is om goed voorgelicht een keuze te maken. Het lijkt de LSVb niet meer dan redelijk dat de invoering van het leenstelsel wordt uitgesteld. De LSVb heeft de minister eerder hiertoe opgeroepen, helaas zonder resultaat. Wij vinden het net als de minister belangrijk dat elke scholier en student goed voorgelicht een keuze maakt voor zijn of haar (vervolg)opleiding in het hoger onderwijs, maar kan niet anders concluderen dan dat dit in 2015 niet meer mogelijk gaat zijn. Om deze reden is de LSVb van mening dat de invoering niet per 1 september 2015 kan gaan plaatsvinden.

Het wetsvoorstel ‘Studievoorschot’ zou de grootste stelselwijziging op het gebied van de studiefinanciering betreffen in de afgelopen 28 jaar. Het is daarnaast de grootste bezuiniging richting studenten in de afgelopen decennia. De LSVb is dan ook niet te spreken over de snelheid waarmee het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is behandeld. Een dergelijke ingrijpende verandering behoeft een zorgvuldige afweging en nader onderzoek. We hopen dat u geen voorbeeld neemt aan deze rappe behandeling en goed geïnformeerd en weloverwogen uw mening zal vormen over dit wetsvoorstel.
Hoogachtend,

Tom Hoven

Voorzitter Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)