Landelijke Studentenvakbond

Verslag studentenkamer

Verslag - woensdag 18 juni 2014

Vanmorgen vond de Studentenkamer plaats, een openbaar overleg tussen de minister van onderwijs en studentenorganisaties LSVb en ISO. De agenda stond vol met actuele onderwerpen. Onder andere het leenstelsel, de doorstroom en toegankelijkheid van het hoger onderwijs, extra studiekosten, deeltijdonderwijs, studentenbetrokkenheid bij de prestatieafspraken en medezeggenschap werden besproken.

Als eerste punt kwam het leenstelsel op tafel. De LSVb benadrukte hier de gevaren: de hoge studieschuld waar een leenstelsel studenten mee opzadelt en de consequenties voor studenten waarvan de ouders niet financieel kunnen bijdragen. Daarnaast sprak de LSVb zich uit over de gang van zaken bij de totstandkoming van het akkoord.Bij een voorstel met zulke grote consequenties voor het onderwijs zou de minister studenten goed moeten betrekken. Daarnaast vroeg de LSVb naar de gevolgen voor het profileringsfonds, waaruit onder andere studentenbestuurders en medezeggenschappers een vergoeding voor hun werk krijgen. Omdat het profileringsfonds op dit moment gekoppeld is aan de basisbeurs maakte de LSVb zich zorgen over het voortbestaan hiervan. De minister heeft toegezegd dat de vergoedingen uit het profileringsfonds ook in de toekomst een gift blijven.

De LSVb uitte daarnaast zorgen over de hoge kosten die opleidingen vragen aan studenten voor selectieprocedures. De minister gaf aan dat dit onwenselijk is en dat ze streeft naar een maximaal bedrag hiervoor van €50,-. Ook extra studiekosten kwamen ter sprake. De LSVb krijgt veel klachten van studenten die naast hun collegegeld worden geconfronteerd met honderden euro’s aan kosten om hun onderwijs te kunnen volgen, zoals een biologiestudent die een microscoop, labjas, snijset en veiligheidsbril moet aanschaffen. De minister stelde dat elke studiepunt van elke opleiding te behalen moet zijn zonder extra verplichte bijdrage van studenten.

De LSVb overhandigde eerder al het rapport ‘Het nieuwe leren is flexstuderen’ aan de minister. Vandaag bevestigde zij dat ze de aanbevelingen uit dit rapport om het deeltijdonderwijs weer aantrekkelijker te maken meeneemt in haar beleidsreactie, en dat ze wil experimenten met flexibel onderwijs. Over constatering van de LSVb dat medezeggenschappers vaak niet betrokken zijn bij de prestatieafspraken was de minister niet tevreden. Ze wil graag dat de prestatieafspraken een groot draagvlak hebben, ook onder studenten. Ook is ze voorstander van meer contact tussen de reviewcommissie en de studentenorganisaties. Bij een volgende reviewcommissie zou zelfs gekeken kunnen worden, zoals de LSVb vroeg, naar een plek voor een student. Over medezeggenschap zelf komen meer toezeggingen wanneer de resultaten van de internetconsultatie bekend zijn. Wel gaf de minister aan haar standpunt over de studentassessor te willen heroverwegen, wanneer de dit door velen als een belangrijk punt bestempeld is in de consultatie.