Landelijke Studentenvakbond voor en door studenten

Portefeuilles

Pers Acties Federatie Diensten Politieke belangenbehartiging Studentenhuisvesting Onderwijs & kwaliteit Onderwijs & geld Medezeggenschap Onderwijs & bekostiging Internationalisering Bestuurscoördinatie Personeelsbeleid Communicatie & PR

Pers

De voorzitter heeft de persportefeuille. Met deze portefeuille probeer je de mening van de LSVb zo breed mogelijk uit te dragen. Je houdt de actualiteit in de gaten en speelt daar op in. Daarnaast ben je altijd bereikbaar voor media die vragen hebben of een interview willen. Daarnaast zijn persberichten en opinieartikelen een belangrijk onderdeel van deze portefeuille. De voorzitter was bijvoorbeeld in november in het RTL nieuws om te vertellen over brandveiligheid in studentenhuizen en je wordt als voorzitter van de LSVb regelmatig geciteerd in bijvoorbeeld de landelijke dagbladen.

Acties

Wanneer met gesprekken het gewenste resultaat niet wordt bereikt, is de LSVb niet bang ook op een andere manier van zich te laten horen. In 2014 kwamen duizenden studenten naar het Malieveld voor een demonstratie tegen het leen­stelsel. Ook wordt vaak op ludieke wijze aandacht gevraagd voor studentenbelangen. In 2013 overhandigde de LSVb 6000 kaartjes met het opschrift ‘Lieve Jet’ aan minister Bussemaker. Hierop hadden studenten hun zorgen over de plannen rond­om het leenstelsel geschreven. En in november 2013 reed de LSVb samen met de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) met een eigen trein door de Randstad om aandacht te vragen voor het belang van de ov-studentenkaart.

Federatie

De LSVb heeft negen lidbonden. Als portefeuillehouder federatie onderhoud je intensief contact met hen. Je organiseert activiteiten, zoals het jaarlijkse bondenweekend en diverse overleggen en vergaderingen. Samen met de federatiemedewerker steun je hen waar nodig. Daarnaast is de LSVb altijd op zoek naar nieuwe lokale studentenbonden en andere samenwerkingspartners. Ook hier houd je je mee bezig.

Diensten

De LSVb biedt directe hulp aan individuele studenten. Studenten kunnen terecht bij de Studentenlijn voor gratis juridisch advies bij bijvoorbeeld problemen met hun huis­baas of opleiding. Onze juridisch medewerkers helpen hen dan om het probleem aan te pakken. Daarnaast kunnen lokale bonden en studentenorganisaties een training aan­vragen bij het trainingsbureau Trainingen op Maat (ToM). Het brede scala aan trainingen wordt aangeboden door ongeveer 50 enthousiaste en ervaren trainers. Ook biedt de LSVb in samenwerking met het ISO een zorgverzekering aan voor alle studenten in Nederland.

Politieke belangenbehartiging

Als lobbyist ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van de politieke contacten en volg je de politiek op de voet. Voor degene met deze portefeuille is dit een groot deel van je werkzaamheden. Je zit regelmatig aan tafel met Kamerleden en beleidsmakers om mee te denken over het beleid dat studenten raakt. Met de juiste informatie, argumenten, goede contacten en overtuigingskracht pro­beer je zo veel mogelijk te bereiken. Ook met branche- en koepelorganisaties overleg je over het beleid dat studenten aangaat.

Studentenhuisvesting

Studentenhuisvesting is een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen studeren. Ongeveer de helft van alle studenten woont op zichzelf en vaak is dat op kamers. We doen onderzoek naar de kamernood, het beleid op de woningmarkt en de gevolgen hiervan voor de huisvesting van studenten. De LSVb overlegt hierover met veel partijen zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de koepel van studentenhuisvesters (Kences).

Onderwijs & Kwaliteit

Deze portefeuillehouder volgt het onderwijsbeleid in Nederland op de voet. Dat betekent dat je oog hebt voor ontwikkelingen op landelijk niveau, zoals wetsvoorstellen over studiekeuzeactiviteiten en de mogelijkheden van digitaal onderwijs. Daarnaast ben je op de hoogte van ontwikkelingen die zich meer lokaal afspelen, zoals rende­mentsmaatregelen op universiteiten en hogescholen. We hebben bijvoorbeeld een politiek debat georganiseerd over de kwaliteit van Geesteswetenschappen onderwijs of spreken de hogeschool Van Hall Larenstein aan op haar strenge herkansingsregels.

Onderwijs & Geld

De LSVb vindt dat iedereen die de motivatie en het talent heeft om hoger onderwijs te volgen, dit moet kunnen doen. Financiën mogen daarbij geen belemmering zijn. Afgelopen jaar speelden de plannen over het afschaffen van de basisbeurs en het invoeren van een leenstelsel. Als portefeuillehouder ga je aan de slag met de gevolgen van deze plannen: op welke manier raakt het de student en wat zijn de gevolgen voor de maatschappij?

Medezeggenschap

De LSVb is op twee manieren actief bezig met medezeg­genschap. Via de lobby zetten we ons in voor de rechten en positie van raadsleden. Daarnaast zijn bij de LSVb twee organisaties actief die zich bezighouden met de mede­zeggenschap: het Landelijk Overleg Fracties (LOF) voor de universiteiten en het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) voor de hogescholen. Beide organiseren periodiek overleg met medezeggenschappers, een inwerkweekend en landelijke trainingsdagen. Als LSVb-bestuurslid met deze portefeuille ben je dus betrokken bij de ondersteuning van medezeggenschapsraden maar voer je ook de lobby op het inhoudelijke dossier.

Onderwijs & Bekostiging

Onderwijsinstellingen krijgen geld van de overheid. Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo is het bestaansrecht van een opleiding afhankelijk van de accreditatie, die eens in de zes jaar plaatsvindt door de NVAO. Verder loopt tot 2016 het experiment prestatieaf­spraken, dat kritisch moet worden gevolgd. Ook is het een trend dat studenten steeds meer moeten betalen voor hun onderwijs, in plaats van dat de overheid dit doet. Zo wordt er gesproken over een hoger collegegeld voor honourspro­gramma’s en pleit de LSVb al jaren voor de mogelijkheid om een tweede studie te doen tegen wettelijk collegegeld.

Internationalisering

De LSVb is aangesloten bij de European Students Union (ESU) en de lobby-organisatie Neth-ER in Brussel. Hiermee blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen in andere Europese landen en beïnvloeden we het onderwijsbeleid dat de EU maakt. De bachelor-masterstructuur, het Erasmusprogramma en de collegegeldtarieven voor Europese studenten zijn voorbeelden van besluiten die op Europees niveau worden genomen. Ook houdt de LSVb zich bezig met mobiliteit; hoe zorgen we ervoor dat internationale studenten zich welkom voelen in Nederland, en hoe maken we het makkelijker voor Nederlandse studenten om in het buitenland te studeren?

Bestuurscoördinatie

Het bestuurslid met de portefeuille bestuurscoördinatie is verantwoordelijk voor het intern aansturen van het bestuur. Dit betekent dat je de agenda voor de wekelijkse bestuursvergadering opstelt en deze vergadering voorzit. Daarnaast hou je de langetermijnvisie van het bestuur in de gaten: gaan we als groep de goede richting op en hebben we allemaal dezelfde doelen voor ogen? Je houdt overzicht over waar iedereen mee bezig is en zorgt dat de werkzaamheden per bestuurslid in balans zijn. Verder ben je eindverantwoordelijk voor het schrijven van het beleidsplan.

Personeelsbeleid

De portefeuillehouder HRM zorgt voor het medewerkers-en vrijwilligersbeleid van de organisatie. Vacatures moeten worden gevuld, de administratie moet op orde zijn, je houdt de werksfeer in de gaten en je helpt medewerkers het beste uit zichzelf naar boven te halen. Als een medewerker onvoldoende functioneert, moet dit besproken worden en als een medewerker niet lekker in zijn vel zit, ben jij het eerste aanspreekpunt.

Communicatie & PR

We informeren studenten via onze website, Twitter en Facebook. Samen met een webmaster, vormgever en een communicatiemedewerker zorg je voor een goede commu­nicatie naar buiten. Door zelf actief de actualiteit te volgen, heb je de informatie om studenten op de hoogte te brengen over hoger onderwijsnieuws. Je zorgt ervoor dat de LSVb als organisatie bekend is in Nederland.