Landelijke Studentenvakbond

Geldigheidsduur tentamens

Het verlopen van de geldigheid van tentamencijfers

In beginsel zijn tentamenuitslagen onbeperkt geldig. Een onderwijsinstelling kan er echter voor kiezen om in de OER de geldigheidsduur van tentamens te beperken. Een student kan voordat de geldigheid van zijn tentamencijfers verlopen de examencommissie verzoeken om de geldigheidsduur van de tentamens te verlengen. Dit kan middels een verzoekschrift. De examencommissie is altijd bevoegd om een verzoek af te wijzen. Indien er geen sprake is van bijzondere omstandigheden is de kans van slagen van dit verzoek klein.
Het verlopen van de geldigheid van tentamencijfers is geen beslissing waartegen een rechtsmiddel open staat. De geldigheid van studieresultaten inclusief de bijbehorende studiepunten vervallen door tijdsverloop.

Vanaf 1 januari 2017 zou de geldigheidsduur van de tentamens niet beperkt worden als er sprake is van een bijzondere omstandigheid, bijvoorbeeld ziekte, handicap of lidmaatschap van de studentenraad. De geldigheidsduur zou dus alleen nog worden beperkt als de kennis, het inzicht of de vaardigheden die worden getoetst met het tentamen aantoonbaar verouderd zijn. Meer over deze regeling is te vinden in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor studenten en medezeggenschappers (WHW) in artikel 7.10. Echter is er momenteel nog onduidelijkheid over de implementatie van deze regeling.