• Nieuws

  Dak boven hoofd steeds duurder voor student

  Uit onderzoek is gebleken dat studenten vaak te hoge huur betalen voor hun kamer. De huisjesmelkerij beperkt zich echter niet tot de steden met de grootste kamernood. In bijna alle studentensteden zijn, volgens onderzoek van de LSVb, de huren gemiddeld hoger dan op basis van het wettelijk puntensysteem zou mogen. Voorzitter van de LSVb Jarmo Berkhout: “Studenten weten vaak niet dat ze in beroep kunnen gaan tegen een te hoge huur. Het is belangrijk om actie te ondernemen en zo de strijd tegen huisjesmelkers aan te gaan”.

  Uit onderzoek van Kences, de koepelorganisatie van huisvestingscorporaties, blijkt dat studenten gemiddeld 370 euro aan woonlasten betalen voor een onzelfstandige kamer. In vrijwel elke studentenstad, behalve Eindhoven, zijn deze woonlasten flink gestegen in het collegejaar 14/15 ten opzichte van het collegejaar 12/13. Gemiddeld stegen de woonlasten met 7%, gecorrigeerd voor inflatie.

  Uit een onderzoek van Kamernet blijkt, zo meldt de Telegraaf, dat studenten gemiddeld een zeer hoge huur betalen. Amsterdam is het slechtste uit de bus gekomen, kamers worden voor gemiddeld 529 euro verhuurd. Meer dan 100 euro hoger dan de nummer twee, Den Haag, waar kamers voor gemiddeld 409 euro verhuurd worden.

  Driekwart van de uitwonende studenten betaalt een hogere huur dan volgens het wettelijk puntensysteem voor huurprijzen is toegestaan, gebaseerd op gegevens van checkjekamer.nl. Gemiddeld betalen studenten €58,33 per maand te veel. In Amsterdam is de situatie het ergst. Hier zijn studenten maandelijks maar liefst €138,12 te veel kwijt aan huur. Na Amsterdam is Utrecht de stad met de grootste huuroverschreidingen, waar studenten gemiddeld €102,15 per maand te veel betalen.

  De LSVb roept studenten op te controleren of zij ook een te hoge huurprijs betalen op checkjekamer.nl. Studenten die te veel betalen kunnen in veel studentensteden terecht bij huurteams. Zij helpen studenten met de stap naar de huurcommissie om de huur te verlagen.

  Begrensde mogelijkheden voor Nederlandse student

  Utrecht, 8 augustus 2016 – 70% van de hbo-studenten en 35% van de WO-studenten wil wel naar het buitenland, maar heeft geen ruimte in het studieprogramma om te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Minder dan de helft van de studenten die naar het buitenland wil, gaat daadwerkelijk. ISO-voorzitter Jan Sinnige: ‘De grens naar studeren in het buitenland is open, maar de deur bij sommige studies is dicht.’

  Het onderzoek van het ISO en de LSVb toont aan dat studerend Nederland thuisblijft, zoals onderstaande figuren aantonen. Vicevoorzitter van de LSVb, Julia Verheul: ‘Er zijn nog veel obstakels voor studenten om in het buitenland te studeren, terwijl hogescholen en universiteiten dit juist zouden moeten aanmoedigen om studenten voor te bereiden op de internationale arbeidsmarkt.’

  De studenten die deelnamen aan het onderzoek geven drie belangrijke redenen aan die hen ervan weerhouden om naar het buitenland te gaan: ze zijn bang voor studievertraging, het is financieel niet haalbaar en er is een tekort aan informatie vanuit de instelling. Veel opleidingen bieden überhaupt geen ruimte in hun programma’s om naar het buitenland te gaan.

  ‘Vanwege de hoge kosten en omdat ik leen bij DUO ben ik voor de 'veiligheid' gegaan,’ zegt één van de studenten in het onderzoek, als het gaat om financiële haalbaarheid van het studeren in het buitenland. Verheul: ‘Het is zonde dat studenten door leenangst niet meer naar het buitenland gaan, vooral als je kijkt hoeveel ervaring en uitdaging studenten uit hun buitenlandervaring halen.’ Daarom willen ISO en LSVb samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen op internationaal gebied stimuleren. Zo kunnen extra kosten voor studenten vermeden worden.

  Een bijzondere uitkomst van het onderzoek van de studentenkoepels is dat veel studenten bang zijn voor het oplopen van studievertraging bij de keuze voor een eventuele buitenlandstudie. Een student zegt hierover: ‘Als je naar het buitenland gaat voor een stage, heb je veel kans op vertraging. Daar zit ik niet op te wachten.’ ISO-voorzitter Sinnige reageert: ‘De Europese grenzen zijn al jaren open, maar er is weinig ruimte in het onderwijsprogramma. Als we internationalisering willen bevorderen, moet daar ook ruimte voor zijn.’

  Ten slotte geeft bijna 78% van de studenten aan dat de communicatie of kennis van een hogeschool of universiteit verbeterd kan worden. Studenten willen graag hulp in de zoektocht naar juiste plek of instantie voor informatie. Ook is er een gebrek aan promotie en aanmoediging van de instelling om buitenlandervaring op te doen.

  Het ISO en de LSVb organiseren dit najaar een evenement voor international offices van hoger onderwijsinstellingen. Hiermee willen de studentenkoepels zorgen voor betere voorlichting over studeren in het buitenland en daarmee barrières wegnemen.

  Voorlichting aankomende studenten is nog niet op peil

  Uit het jaarlijkse voorlichtingsonderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat de voorlichting van universiteiten en hogescholen via opleidingspagina’s ondanks grote verbeteringen afgelopen jaar, nog steeds te wensen over laat. De resultaten uit het onderzoek laten zien dat universiteiten en hogescholen serieus met eerdere aanbevelingen van de LSVb aan de slag zijn gegaan, maar dat op een aantal thema’s nog veel te behalen is. LSVb voorzitter Jarmo Berkhout: “Het is goed om te zien dat universiteiten en hogescholen onze eerdere aanbevelingen over voorlichtingsmateriaal serieus hebben genomen, maar de voorlichting voor aankomende studenten is nog steeds niet voldoende”.

  Zo adviseert de LSVb universiteiten en hogescholen om per opleiding studenten duidelijk te informeren over de omvang van de studie, de kansen op een baan en de mogelijkheden voor studenten met een functiebeperking. Ook moedigt de LSVb universiteiten en hogescholen aan om studenten te informeren over de mogelijkheden om deel te nemen in de medezeggenschap en daarmee mee te denken over hun eigen onderwijs en universiteit of hogeschool. Berkhout: “Het is belangrijk dat studenten en personeel zeggenschap hebben over hun eigen onderwijs en instelling. Daarom is het belangrijk dat over de mogelijkheden in de medezeggenschap al vanaf het begin voorgelicht wordt”.

  In het voorlichtingsonderzoek van de LSVb van dit jaar lag de focus specifiek op de voorlichting over studiekeuzeactiviteiten. Sinds dit jaar kunnen studenten al voor het moment van inschrijven activiteiten volgen die moeten aantonen of de opleiding bij de student past. Deze activiteiten worden de studiekeuzeactiviteiten genoemd. De LSVb concludeerde dat de voorlichting over de procedures en uitkomsten van deze activiteiten nog achterblijft. Hier kunnen universiteiten en hogescholen nog stappen maken.

  Hier vind je het volledige rapport van het voorlichtingsonderzoek 2016: ‘Betere Voorlichting, Betere Keuze, Beste Match’. De LSVb deelt aan het begin van academisch jaar 2016-2017 alle aanbevelingen uit dit onderzoek met universiteiten en hogescholen.

  LSVb veroordeelt vervolging academici Turkije

  Na de mislukte coup staat de academische vrijheid in Turkije zwaar onder druk: duizenden decanen, wetenschappers en docenten zijn inmiddels ontslagen of op non-actief gesteld. Deze heksenjacht op het onderwijs draagt op geen enkele manier bij aan het herstel van de Turkse democratie en is niet te rechtvaardigen. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) spreekt zijn afschuw uit over de vervolgingen en steunt de vervolgde medewerkers en studenten. Voorzitter van de LSVb Jarmo Berkhout: “Wat er nu gebeurt in Turkije heeft meer weg van een politiek gemotiveerde zuivering dan van een transparante rechtsgang. Het onderwijs moet vrij, kritisch en onafhankelijk zijn.”

  De LSVb ondersteunt het statement van de European Students Union (ESU) en roept de wereldwijde academische gemeenschap op haar steun te betuigen voor haar Turkse collega’s. Docenten en studenten behoren niet de prijs te betalen voor de mislukte coup, en de vrijheid en toegankelijkheid van het onderwijs mogen niet lijden onder de politieke ontwikkelingen. In Europa staan deze al onder druk, onder meer door het vertrek van de Groot-Brittannië uit de Europese Unie, iets wat de wereldwijde uitwisseling van kennis alleen maar ten slechte komt. Berkhout: “Als het onderwijs de dupe wordt, als docenten hun vak niet meer mogen uitoefenen en studenten niet onafhankelijk mogen leren, dan is iedereen uiteindelijk slechter af.”

  De Turkse regering moet snel tot inkeer komen en docenten en studenten met rust laten. De LSVb hoopt dan ook dat de Nederlandse regering en de Europese Unie alles in het werk stellen om de ontwikkelingen te doen ophouden. Berkhout: “Deze afgrijselijke ontwikkeling moet snel tot een eind komen. Internationale organisaties hebben hierin een rol te vervullen: de academische gemeenschap, ook in Nederland, moet zich solidair verklaren met de Turkse studenten en docenten.”

  Overlijdensbericht

  Met verbijstering hebben wij het nieuws ontvangen dat één van onze oud-bestuurders, Marcel Spruit, is komen te overlijden. Marcel was penningmeester in het bestuur 2004-2005. Voor die tijd was hij ook al actief als bestuurder bij de Nijmeegse studentenbond AKKU. Na zijn bestuursjaar is hij tot 2009 zeer actief gebleven bij de LSVb. Zo was hij onder andere actief als lid van de kascommissie, als coach, als trainer en als lid van de sollicitatiecommissie. Marcel heeft zich in die periode vol passie ingezet voor de LSVb. Wij zijn hem ontzettend dankbaar voor zijn jarenlange inzet en zullen hem niet vergeten.

  Marcel is afgelopen weekend plotseling komen te overlijden. Hij laat zijn vriendin, Merel Stolk, en hun twee jonge kinderen achter. Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden, bestuursgenoten en andere nabestaanden. Wij wensen iedereen veel sterkte met het verwerken van dit verlies, namens de hele LSVb.

  Het bestuur van de LSVb 2016-2017

  Jarmo Berkhout, Julia Verheul, Jerom van Geffen, Joey Boon, Desi Gielkens

  Nieuw bestuur LSVb: maak toegankelijkheid onderwijs thema bij verkiezingen 2017

  De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft sinds vanmiddag een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur gaat zich het komende jaar richten op het bestrijden van de negatieve gevolgen van het leenstelsel. Ook gaat het zich bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 sterk maken voor studentenbelangen en het hoger onderwijs in het algemeen. Voorzitter van de LSVb Jarmo Berkhout: “We gaan op korte termijn zien hoe slecht het leenstelsel uitpakt voor de toegankelijkheid van het onderwijs. De verkiezingen van 2017 geven wat ons betreft aanleiding om deze en andere maatregelen grondig te herzien.”

  Het nieuwe bestuur verwacht dat er snel duidelijkheid komt over de uitwerking van het leenstelsel. Voor specifieke groepen pakt het systeem extra slecht uit: studenten met een handicap, mbo’ers die willen doorstromen naar het hbo, en mensen van wie de ouders niet gestudeerd hebben, worden significant meer benadeeld. De LSVb maakt zich hier ernstige zorgen om, en bepleit maatregelen om de toegankelijkheid van het onderwijs te waarborgen. De toegankelijkheid en kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs staan toenemend onder druk, iets wat onder meer blijkt uit onderzoek van de OESO. Door het rendementsdenken en daarop gebaseerde maatregelen als het leenstelsel, de prestatieafspraken, en het bindend studieadvies, groeit de ongelijkheid. Berkhout: “Is studeren alleen iets voor een select groepje, of zien we het als collectief goed? In maart 2017 moet de maatschappij hier een antwoord op geven.”

  De verkiezingen van 2017 zijn dé gelegenheid om het hoger onderwijs op de politieke agenda te krijgen. De LSVb hoopt dat alle politieke partijen er de aandacht aan besteden die het verdient. Er moet onder meer geïnvesteerd worden in kleinschalig onderwijs, toegankelijkheid, kansengelijkheid en docentkwaliteit. Ook is het van het grootste belang dat de onlangs ingevoerde Wet Versterking bestuurskracht, die de medezeggenschap sterker maakt, zorgvuldig wordt uitgevoerd. De LSVb gaat zich inspannen om deze onderwerpen voor het voetlicht te brengen in de aanloop naar de verkiezingen.

  Het nieuwe LSVb-bestuur bestaat uit voorzitter Jarmo Berkhout (23), vicevoorzitter Julia Verheul (20), secretaris Jerom van Geffen (25), penningmeester Joey Boon (24), en algemeen bestuurslid Desi Gielkens (21).

  Diensten

  Studentenlijn

  Onderzoeksbureau

  Trainingen op Maat

  Landelijke Studentenvakbond

  Post
  Postbus 1335
  3500 BH Utrecht

  Bezoek
  Drieharingstraat 6
  3511 BJ Utrecht

  lsvb@lsvb.nl
  +31 (030) 231 64 64

  LET OP: Deze website is geoptimaliseerd voor Chrome of Internet Explorer 9 en later